Дейности

„Център за енергийни анализи“ е научноизследователска лаборатория с университетски статут и ръководител проф. д-р Никола Калоянов. Aкредитиранa e за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи.
В ЦЕА се провеждат изследвания и се разработват проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. До сега са разработени над 160 проекта (български) и 22 международни. Това включва сгради, системи за отопление, вентилация и климатизация, централизирано топлоснабдяване, абонатни станции, промишлени топлотехнически системи, системи за използване на възобновяеми енергийни източници, обследване за енергийна ефективност и енергийно сертифициране на сгради, оценка на потенциала за намаляване на разходите за енергия и технико-икономическа оценка на енергоспестяващи мерки, разработване на общински планове и програми за оползотворяване на ВЕИ и енергийна ефективност, оценки за съответствие с изискванията за енергийна ефективност. Екипът е в основата на разработването и актуализирането на националната нормативна база по енергийна ефективност.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

проф. д-р инж. Никола Калоянов
Имейл: ngk@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 2337

Copyright © 2020 ТУ-София - ЦИР