Секция "Английски език"

няма

Интернет страница:

 • Ръководител секция


  Име: София Симеонова Ангелова
  Научна степен: ст. преп.
  Телефон: 02 9653162
  Кабинет: 210
  E-mail: sofia_angelova@tu-sofia.bg

Академичен състав

преподавател Здравка Тодорова Щиркова
тел.:02 9653162
каб.:210, E-mail: shtirkova@tu-sofia.bg
преподавател Иван Велимилов Найденов
тел.:3162
каб.:210, E-mail: ivan_naidenov@tu-sofia.bg
преподавател Петя Ленкова Атанасова
тел.:02 9653160
каб.:222,
преподавател Цветелина Боянова Лалова
тел.:02 9653154
каб.:218,
ст. преп. Анета Кирилова Динева
тел.:02 9653154
каб.:218, E-mail: a_dineva@tu-sofia.bg
ст. преп. Валентина Стефанова Митрополитска
тел.:02 9653162
каб.:210, E-mail: vmitropolitska@tu-sofia.bg
ст. преп. Весела Димитрова Френгова
тел.:02 9652116;3162
каб.:209,210, E-mail: v_frengova@tu-sofia.bg
ст. преп. Дениза Богомилова Захариева
тел.:02 9653152
каб.:211, E-mail: denizaz@tu-sofia.bg
ст. преп. Диана Рачева Пазаитова
тел.:02 9653152
каб.:211,
ст. преп. Емилия Митова Алексиева
тел.:02 9653160
каб.:222, E-mail: ealex@tu-sofia.bg
ст. преп. Йорданка Николова Ангелова
тел.:02 9653152
каб.:211,
ст. преп. Маргарита Радославова Маркова
тел.:02 9653166
каб.:110,
ст. преп. Мария Начкова Начева
тел.:02 9653152
каб.:211, E-mail: mnacheva@tu-sofia.bg
ст. преп. Росица Христова Златарева-Добрева
тел.:02 9653160
каб.:222,
ст. преп. Снежанка Недкова Анастасова
тел.:02 9653160
каб.:222, E-mail: sanastassova@tu-sofia.bg
ст. преп. София Симеонова Ангелова
тел.:02 9653162
каб.:210, E-mail: sofia_angelova@tu-sofia.bg
ст. преп. Филип Пейов Бозов
тел.:3160
каб.:222, E-mail: ppb@tu-sofia.bg
ст. преп. Щилияна Стоилова Русева
тел.:02 9653154
каб.:218,