"Охлаждане и замразяване"

19_.jpg

   Към катедра "Топлинна и хладилна техника" е обособена научно-изследователска лаборатория "Охлаждане и замразяване" (ръководена от гл.ас инж. Костадин Фикиин), която в продължение на дълги години разработва проекти в рамките на НИС, финансирани главно от рамковите програми на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, както и от програмата на ЕС за конкурентноспособност и иновации. От 2004г. досега Лабораторията играе роля и на Национална контактна точка към МОМН по 6-тата и 7-мата рамкови програми на ЕС в областта на храните, аграрните науки и биотехнологиите. Лабораторията работи в тясно сътрудничество с международни организации и научни мрежи като Международния хладилен институт (МХИ), Глобалния алианс на хладилната верига, Международната хладилна академия, Европейската асоциация за хладилно съхранение и логистика, Европейската федерация по хранителна наука и технологии, Конфедерацията на хладилната и питейна индустрия на ЕС, Европейските технологични платформи "Храни за живот" и "Възобновяемо затопляне и охлаждане", Европейската група за хигиенен инженеринг и дизайн, Flair-Flow Europe, BIO-NET и други.

   Лабораторията е работила (като част от международни консорциуми, включващи академични, изследователски и индустриални центрове от цяла Европа) по десетки проекти, между които: "Моделиране на топлинните свойства и поведението на храните при производството, съхранението и дистрибуцията", "Нова ефективна технология за индивидуално бързо замразяване на храни посредством хидрофлуидизация", "Мрежова архитектура за вятърно електропроизводство чрез акумулиране на енергия и преместване на товара в промишлени хладилни хранилища", "Подобряване на оборудването за хладилно съхранение в Европа" и много други.

   Лабораторията по охлаждане и замразяване е била организатор на множество международни и национални научно-технически прояви, например:

  • Международна конференция на МХИ "Постижения в хладилните системи, хранителните технологии и хладилната верига", 1998г.
  • Европейски симпозиум ЕUROFREEZE: Индивидуално бързо замразяване на храни, 2005г.
  • Трети централноевропейски конгрес по хранителни технологии, 2006г.
  • 9-та Международна конференция на МХИ по материали и суспензии с промяна на фазата за хладилната и климатичната техника, 2010г.

както и серия от научно-образователни семинари като "Авангардни сензорни устройства за онлайн мониторинг на качеството на храните", "Системата HACCP и безопасност на хранителните продукти", "Генни модификации и храни", Национални професионални консултации и информационни дни и т.н.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 2 Кабинет: 2221-A 

Контакти:

Имейл: k.fikiin@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3322


Ръководител:

маг. инж. Костадин Фикиин
Имейл: k.fikiin@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3322
Кабинет: 2221-A