faculties_present_img

НПЛ „Координатни измервания в машиностроенето”

Znak KIM_.jpg

Научно-приложна лаборатория „Координатни измервания в машиностроенето” (НПЛ „КИМ“), към Машиностроителен факултет на Технически университет – София е специализирана в областта на метрологичното осигуряване и контрола на качеството в областта на уредостроенето и машиностроенето.

 Колективът на лабораторията включва 1 професор, 3 доцента, 5 асистента и 5 докторанта.

Научно-изследователската и развойна дейност на лабораторията е насочена основно към разработване на апаратура за измерване и контрол на геометрични параметри на детайли и системи. Резултат от тази дейност са създадените от колектива:

  • координатно-измервателна машина КИМС; измервателни средства за контрол на формата и разположението на повърхнини и оси с използване на ефекта на аеростатичното еквидистантно самоориентиране;  

  • оптични, оптико-електронни и лазерни системи за измерване на геометрични параметри на качеството;

  • системи за измерване на формата на голямогабаритни ротационни обекти на базата на самонагаждащи се призми СМСП;

  • системи за измерване на формата на базата на виртуална ос и др.,

както и на специализирани измервателни стендове и модули към универсални измервателни средства.

НПЛ „КИМ“ разполага с високоточна измервателна апаратура със съответните сертификати за калибриране.

Coordinate Measurements in Mechanical Engineering Lab_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

доц. д-р инж. Димитър Дяков
Имейл: diakov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3056
Кабинет: 4313-А