НПЛ „БЕЛА” (Безконтактни апарати)

nopic_.jpg

НПЛ  “БЕЛА” е образувана с решение на АС от 1996г. чрез сливане на  ПНИЛ “Безконтактни апарати” и Малка Мощност ”Бела” (Безконтактни апарати и комплектни електротехнологични устройства).

Лабораторията  извършва приложна  изследователска  и внедрителска дейност на договорна основа за проектиране и прототипиране на нови изделия за промишленоста, както и за създаване на уникални съоръжения за  редица изследователски  организации и проекти.

В лабораторията се изследват, проектират и внедряват  специални електронни преобразователи с промишлена и висока честота.

Такива преобразователи са разработени и внедрени при: обекти за захранване на телекомуникационни съоръжения; производството, изпитванията  и експлоатацията на акумулаторни батерии;  електротехнологични процеси за плазмени обработки; за възбуждане и управление на електрически машини;  магнитизатори за съоръжения с редкоземни магнити;  специални трансформатори, дросели и магнитни ключове за висока честота с използване на аморфни и нанокристални магнитни сплави.

Базата и опита на сътрудниците на лабораторията се използва за подпомагане на практическото обучение на студентите от Електротехническия факултет. Дванадесет от сътрудниците на лабораторията са защитили  дисертации, в.т.ч. една за д.т.н.

Заради интердисциплинния характер на преобладаващите проекти, по които работи лабораторията, тя си сътрудничи с екипи от другите факултети на университета.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 7 Етаж: 1 Кабинет:  

Контакти:

Имейл: mintchev@tu-sofia.bg
Телефон: +359 887 21 56 85