Специалност "Мехатроника и Информационна Техника (на немски език)"

За специалността

 

Бакалавърското обучение по „Мехатроника и информационна техника“ във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) се провежда изцяло по германски учебен план, на немски език от германски и български преподаватели. То се извършва съвместно с Технологичен институт Карлсруе (KIT) и включва един семестър обучение в KIT, както  и от 4 до 6 месеца специализираща практика в германски предприятия. Абсолвентите получават диплома за бакалавър–инженер на ТУ-София, както и съответната диплома на KIT.

Защо да избера тази специалност?

 

Бъдещите иновации от браншовете електротехника и машиностроене и техните области на приложение като автомобилостроенето, производствената и медицинска техника ще притежават все повече и все по-разширени функции. В бъдеще системите ще се състоят все повече от сложна гама от мрежови механични, електрически и IT подсистеми. Тяхната функционалност ще възниква от взаимодействието на подкомпонентите. За да се разгледат сложните системи, изхождайки от индивидуалните електрически, електронни, механични и IT подкомпоненти, при запазване на цялостната им функция, е необходимо технологично отворен и интердисциплинарен подход. В мобилните системи се извършва обединение на задвижващата техника и сензориката със ставащите все по-важни комуникационни и информационни технологии.

По правило инженерите по мехатроника и информационна техника се занимават  интердисциплинарно с взаимодействието на механични, електронни и информационни елементи и модули.

В началото на 21 век съществува уникалният шанс за младите инженери да влияят върху обществено значимата тема „Мобилност“ и успешно да я променят. В следващите десетилетия ще се осъществи диверсификация на концепциите за задвижване, сензориката и системите за управление. Инженерите по мехатроника и информационна техника ще изобретят, разработят и внедрят необходимите за това системи за мобилност и техните компоненти. От това ще бъдат засегнати не само личните превозни средства (автомобилите), но и всички транспортни средства и освен това и мобилните системи в гъвкавото индустриално производство.

Ако се интересувате от това, къде можете да използвате придобитите знания по математика и физика, и ако след получаване на бакалавърска или магистърска степен бихте желали да упражнявате една очарователна професия с отлични перспективи за бъдещето и искате да бъдете инженер по мехатрониката и информационна техника, вие сте точно на правилното място.

Какви са изискванията за прием?

Български граждани и граждани на страните членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, притежаващи диплома за завършено средно образование, могат да кандидатстват за студенти в специалността „Мехатроника и информационна техника“ на немски език по държавна поръчка в Техническия университет – София. Кандидати от други страни могат да бъдат записани в тази специалност в платено обучение.

Кандидатстването се извършва чрез подаване на кандидатстудентски документи и класиране по специалности. В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно конкурсните изпити (тестове) и/или държавните зрелостни изпити (матури) по предметите, предвидени за съответните специалности.

За студенти, които не владеят немски език на ниво Deutsches Abitur и нямат сертификатите: DSD II, ZOP, DSH или Test DaF, се предлагат интензивни езикови курсове и се полага съответния изпит по езика. 

Какво ще уча?

В интердисциплинарната специалност “Мехатроника и информационна техника“ се подготвят машинни инженери с образователно-квалификационни степени “бакалавър“ и “магистър”. Следването в бакалавърската степен е разделено на две фази: фундаментална и специализираща подготовка. Фундаменталната подготовка обхваща дисциплини от областите: Материалознание, Техническа механика, Основи на конструирането, Техническа термодинамика, Механика на флуидите, Информатика в машиностроенето, Електротехника, Електроника, Измервателна и регулираща техника. По време на специализиращата фаза студентите могат да поставят собствени акценти в подготовката си чрез избор на главни предмети. Придобитите знания се прилагат при разработването на дипломна работа, която студентите могат да направят със стипендия на Германската служба за академичен обмен (DAAD) в Германия.

Абсолвентите получават диплома за бакалавър-инженер на ТУ София и диплома на Технологичен институт Карлсруе при условие, че изпълнят всички изисквания на двете страни. Обучението може да продължи в магистърска степен по същата или друга специалност.

Възможности за студентска мобилност

За да получат диплома на германския университет-партньор студентите на ФаГИОПМ трябва да се обучават минимум един семестър в него, което може да се осъществи със стипендия на DAAD. Те могат да се включат и в програмата за мобилност с цел обучение или практика „Еразъм Плюс“ с германски университети и фирми от страни, членки на Европейския съюз.

Моята реализация

Партньорският изследователски университет KIT, чийто учебен план е въведен във ФаГИОПМ едно към едно, е водещ в областта на мехатрониката и информационната техника в Германия. Обучението чрез български и германски преподаватели, уникалната лабораторна база на Немския факултет, престоя на студентите за обучение в KIT и практиката в Германски предприятия дава на студентите едно качествено теоретично и практическо образование, което ги прави напълно конкурентноспособни и изключително търсени на пазара на труда.

Шансовете за професионална реализация на абсолвентите са отлични, не само поради много добрата им чуждоезикова подготовка, но и заради широкопрофилните  и  интердисциплинарни знания и умения, които придобиват, както и получаването на германска диплома. Голяма част от абсолвентите-бакалаври продължават в магистърски програми, а тези, които търсят поприще на трудовия пазар, получават адекватни предложения във фирми в България като:  WÜRTH, FESTO, Liebherr, BOSCH, Siemens, BHTC, RAP Systems и мн. други. Една част от тях се реализират и  в чужбина, предимно в Германия.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

инженер


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски; Немски;

Студентска канцелария:

маг. инж. Галина Попова
Email: galina.popova@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10212
Тел.:02 965-3094

Детелина Станчева
Email: detelina.stancheva@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10212
Тел.:02 965-3094

Деканска канцелария:

маг. инж. Зоя Христова-Малинова
Email: zoya.hristova@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10213
Тел.:02 965-3213

Мария Калчева
Email: maria.kalcheva@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10513
Тел.:02 965-3173