Специалност "Компютърни системи и технологии (на немски език)"

За специалността

Бакалавърското обучение по Компютърни системи и технологии (КСТ) на немски език (Informatik) във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) се провежда изцяло по германски учебен план, на немски език от германски и български преподаватели. То се извършва съвместно с Ото фон Герике Университет Магдебург (ОфГУ Магдебург) и включва един семестър обучение в Магдебург. Абсолвентите получават диплома за бакалавър–инженер на ТУ-София, както и съответната диплома на ОфГУМ.

Защо да избера тази специалност?

Както е известно германското инженерно обучение е водещо в света и е свързано с най-много иновации и патенти. Свързаното с него обучение по КСТ напълно отразява новостите и дава възможност на студентите да бъдат в крак с най-новите разработки и достижения в областта на информатиката. Партньорският изследователски университет (ОфГУ Магдебург), чийто учебен план е въведен във ФаГИОПМ едно към едно, е един от водещите в областта на информатиката в Германия. Обучението чрез български и германски преподаватели, уникалната лабораторна база на Немския факултет, престоя на студентите за обучение в ОфГУ Магдебург и практиката в Германски предприятия дава на студентите едно качествено теоретично и практическо образование, което ги прави напълно конкурентноспособни и изключително търсени на пазара на труда.

Какви са изискванията за прием?

Български граждани и граждани на страните членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, притежаващи диплома за завършено средно образование, могат да кандидатстват за студенти в специалността „Общо машиностроене на немски език“ по държавна поръчка в Техническия университет – София. Кандидати от други страни могат да бъдат записани в тази специалност в платено обучение.

Кандидатстването се извършва чрез подаване на кандидатстудентски документи и класиране по специалности. В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно конкурсните изпити (тестове) и/или държавните зрелостни изпити (матури) по предметите, предвидени за съответните специалности.

За студенти, които не владеят немски език на ниво Deutsches Abitur и нямат сертификатите: DSD II, ZOP, DSH или Test DaF, се предлагат интензивни езикови курсове и се полага съответния изпит по езика. 

Какво ще уча?

Обучението за образователно-квалификационна степен бакалавър е с продължителност 8 семестъра, разделено на фундаментална и специализираща подготовка, като 1 семестър се провежда в ОфГУ Магдебург. Фундаменталната подготовка включва дисциплини по математика и информатиката, както и допълваща група от дисциплини по природни и инженерни науки. По време на специализиращата подготовка се изучават задължително избираеми дисциплини, формиращи основата на компютърните системи и технологии и програмирането, задълбочават се знанията и уменията в две избрани от студента специализиращи направления, провежда се практика и се разработва дипломна работа. Обучението може да продължи в магистърска степен по същата или друга специалност.

Абсолвентите завършват с диплома за бакалавър и магистър на ТУ София, както и диплома за бакалавър и магистър на университета ОфГУ Магдебург при условие, че изпълнят всички изисквания на двете страни.. Придобитите знания се прилагат при разработването на дипломна работа, която студентите могат да направят със стипендия на Германската служба за академичен обмен (DAAD) в Германия. Обучението може да продължи в магистърска степен по същата или друга специалност с двойна диплома.

Възможности за студентска мобилност

За да получат диплома на германския университет-партньор студентите на ФаГИОПМ трябва да се обучават един семестър в него, което може да се осъществи със стипендия на DAAD. Те могат да се включат в програмата за мобилност с цел обучение или практика „Еразъм Плюс“ с германски университети и фирми от страни, членки на Европейския съюз.

Моята реализация

Шансовете за професионална реализация на абсолвентите са отлични, не само поради много добрата им чуждоезикова подготовка, но и заради широкопрофилните  и  интердисциплинарни знания и умения, които придобиват, както и получаването на германски дипломи. Голяма част от абсолвентите-бакалаври продължават в магистърски програми, а тези, които търсят поприще на трудовия пазар, получават адекватни предложения във фирми в България като:  HP, Microsoft, Software AG, SAP, IBM, Musala Soft, Telerik и мн. други. Една част от тях се реализират в чужбина, предимно в Германия.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

инженер


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски; Немски;
Учебен план: BKSTg-Uch Plan.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Галина Попова
Email: galina.popova@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10212
Тел.:02 965-3094

Детелина Станчева
Email: detelina.stancheva@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10212
Тел.:02 965-3094

Деканска канцелария:

маг. инж. Зоя Христова-Малинова
Email: zoya.hristova@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10213
Тел.:02 965-3213

Мария Калчева
Email: maria.kalcheva@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10513
Тел.:02 965-3173