faculties_present_img

Електронизация и автоматизация на железопътния транспорт

tnikolov_DSC6991_.jpg

Отрасловата научно-изследователска лаборатория по електронизация и автоматизация на железопътния транспорт (ОНИЛ по ЕАЖПТ) е създадена през 1982 г. със заповед на министрите на транспорта и народната просвета. На лабораторията е определен факултетен статут и са й предоставени за ползване материалната база и помещенията на проблемната група по автоматика, телемеханика и съобщения в ж.п.транспорта от катедра „Съобщителна техника”, в които се води учебния процес по едноименния профил. За ръководител на лабораторията е избран проф.дтн Христо Ангелов Христов. Тя е създадена във връзка с изпълнението на задачи от интерес на БДЖ и за периода на своето съществуване от колектива й са разработени и внедрени над 40 научно-изследователски задачи. По-крупните от тях са свързани със създаване на система за компютърно диспечерско управление на ж.п.възел Горна Оряховица и първата у нас компютърна гарова централизация  в гара Бригадир. С отпуснати от Министерството на транспорта средства в размер на 200.000USD са закупени апаратура и обзавеждане за подобряване учебния процес по профила автоматика, телемеханика и съобщения в транспорта и подпомагане на работата на лабораторията по изпълняваните договори. В лабораторията са работили над 20 щатни служители (инженери, научни сътрудници, един старши научен сътрудник, техници) и над 11 преподаватели от катедра „Съобщителна техника” (асистенти, доценти, професори, техници). По разработваните теми са написани над 100 дипломни работи и 8 дисертации. В лабораторията са провеждани практически занятия на студенти от катедри „Съобщителна техника”, „Изчислителна техника” и „Технология и управление на железопътния транспорт”. Последните години колективът на лабораторията участва в разработването на международни проекти – част „Осигурителна техника”, свързани с най-големите търгове в БДЖ -  „Изграждане на система за контрол на движението на влаковете (ETCS) в участъка Пловдив – Бургас”, „Реконструкция и модернизация на участъка Пловдив – Свиленград”, „Изграждане на Дунав мост 2 Видин – Калафат”. От 2006 г. лабораторията е с катедрен статут към катедра „Технология на електронното производство” сега „Технологии и мениджмънт на комуникационни системи”. 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

доц. д-р инж. Ташко Николов
Имейл: tan@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3203
Кабинет: 1302