faculties_present_img

НИЛ “Техника на високите напрежения”

hvt_.jpg

Лабораторията по ТВН в ТУ-София е част от лабораторната база на катедра „Електроенергетика“ в структурата на Електротехнически факултет. Основните високоволтови уредби в нея са: генератор за получаване на високо импулсно напрежение с амплитуда до 750 kV и уредба за получаване на високо променливо напрежение с ефективна стойност на подаваното напрежение 700 kV, като и двете високоволтови уредби са снабдени с устройства за плавно изменение на амплитудата на напрежението от 0 до максимална стойност. С наличните високоволтови уредби се осигурява подаването на необходимото импулсно, променливо и постоянно напрежение, както и формирането на различни по форма и амплитуда напрежения. Това дава възможност да се изпълняват изискванията на по-голямата част от европейските и международни стандарти за изпитване на изолациите и изолационните конструкции. Разработени са различни опитни постановки с помощта, на които се провеждат изследвания в областта на физика на разряда в газ, изследване на разряд по повърхността, разряд в течности, пробив в твърди диелектрици, както и изследване краткотрайна и дълготрайна електрическа якост. Наличните уредби са осигурени от прецизни средства за измерване на напреженията като високоволтови делители на напрежения, киловолтметри, цифрови осцилоскопи и регистрираща апаратура. Това осигурява възможности за провеждане на заводски, типови и контролни изпитвания за клас на напрежение до 110 kV включително, а за изпитване с високо променливо напрежение и до 400 kV.

С наличната измервателна апаратура може да се измерват почти всички характеристики на електрическата изолация за високо напрежение като частични разряди, ъгъл на диелектричните загуби, абсорбционни характеристики и др. Лабораторията разполага с подемно-транспортна техника и е осигурен достъп до апаратурата за изпитване на електрически съоръжения с големи габарити като силови трансформатори, измервателни трансформатори, прекъсвачи, разединители, силови кабели и др. изолационни конструкции, които се използват в електропреносната и електроразпределителната мрежа.   

 
 
High Voltage Technique Lab_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 11 Етаж: 1 Кабинет: 11118 

Контакти:

Имейл: pnakov@tu-sofia.bg
Телефон: +359 897 282499


Ръководител:

проф. д-р инж. Петър Наков
Имейл: pnakov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2115
Кабинет: 12436