faculties_present_img

Учебна лаборатория по Теоретична електротехника

12506_.jpg

В лабораторията се провежда курсова работа по Теоретична електротехника и упражнения по Размито управление и Невронни мрежи.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 12 Етаж: 5 Кабинет: 12506 

Ръководител:

доц. д-р инж. Симона Филипова-Петракиева
Имейл: petrakievas-te@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2388
Кабинет: 12418