faculties_present_img

Лаборатория за управление на физически модели

2114б_.jpg

Лабораторията е снабдена с лабораторни физически модели, произведени от полската фирма INTECO Ltd. Основната идея при реализация на системите за управление е да бъде създаден бърз и пряк достъп на управляващата система до хардуерната част чрез RT-DAC/USB, снабден с ЦАП и АЦП преобразуватели. Входно/изходните модули са свързани със силовия интефейс на системата. Лабораторните модели поддържат работа в реално време, както и изпълнение на сложни управляващи алгоритми, реализирани в средата на MATLAB/Simulink®. Проектираните закони за управление се трансформират в управляващи в реално време алгоритми чрез средствата, които предлага Real Time Workshop на MATLAB®. Стендовете INTECO осигуряват възможност за практическо приложение на класическата и съвременната теория на управлението и решаване на  задачи по моделиране, идентификация и управление. 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 1 Кабинет: 2114б 

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Аспарух Марковски
Имейл: agm@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2452
Кабинет: 2230