Измервателна техника

2431_.jpg

В лаборатория 2431 „Измервателна техника“  се обучават студенти от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“, ФА по учебната дисциплина „Метрологично осигуряване“.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 4 Кабинет: 2431 

Ръководител:

доц. д-р инж. Владислав Славов
Имейл: v-slavov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3465
Кабинет: 2437