faculties_present_img

Управление на електромеханични системи

9228_.jpg

Оборудване: осцилоскопи и измервателни уреди, постояннотокови и променливотокови електрозадвижвания, силови преобразуватели, сензори за обратни връзки.  

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 2 Кабинет: 9228