faculties_present_img

НИИКЛ „Осветителна техника”

DSC_0719_.png

Създадена 1980 година, научно изследователската, изпитвателна и калибровъчна лаборатория „Осветителна техника“ е единствена в България, Европейски акредитирана светлотехническа лаборатория и е водещ светлотехнически център  в  страната.  

 Над 35 години в нея се  извършва:

  • изследователска и учебна работа със студенти и докторанти;
  • конструират  се фотометрични стендове и измервателна апаратура;
  • провеждат се експериментални изследвания  за влиянието на различните светлинни източници на показателите на осветителната уредба чрез разработената уникална ергономична уредба;
  • проектират се репрезентативни и специални вътрешни и външни осветителни уредби ;
  • разработват се и се  изследват светловодни системи за осветление.

Лабораторията разполага с гониофотометър /за измерване на светлоразпределителни криви на светлодиодни и други осветители и лампи/, гониорефлектометър, спектрофотометри, кълбови фотометри, радиоспектрометър /за оценка на светлинни източници и фотобиологичния риск на осветителите/, яркомери и луксметри.

Извършва се калибриране на луксметри, изпитване на светлинни източници, осветители, осветителни уредби, светофари, пътни знаци, пътна маркировка и други средства за сигнализация.

Съставът на НИИКЛ “Осветителна техника" включва висококвалифицирани специалисти, които са сред водещите светлотехници на страната. Нейният основател, проф. д-р инж. Николай И. Василев,  е активен член на лабораторията.

DSC_0_.png
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 3 Етаж: 1 Кабинет: 3101а 

Контакти:

Имейл: onilot@tu-sofia.bg
Телефон: +359 2 965-27-14, +359 2 965-39-03, Факс: +359 2 868-67-19


Ръководител:

проф. д-р инж. Захари Иванов
Имейл: zai@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2169
Кабинет: 12327

Уеб страница:

http://www.onilot.com