faculties_present_img

Специалност "Информационни технологии за управление на бизнеса (на английски език)"

За специалността

Магистърската програма „Информационни технологии за управление на бизнеса“ е насочена към софтуерните платформи, които се използват в бизнеса. В специалността студентите ще се запознаят по-обстойно с ERP система (съкращение от Enterprise Resource Planning). ERP системата е софтуерна платформа за автоматизация на процесите по планиране, отчитане и управление на основните дейности в дадено предприятиe. ERP системата представлява комбинация от отделни приложения, покриващи основни процеси като финанси, логистика, производство, човешките ресурси и т.н., които са напълно интегрирани с помощта на обща платформа .
Основното предимство на ERP системата в сравнение с друг софтуер за управление на бизнеса е интегрирането на многобройните процеси, чрез които бизнесът оперира спестява време и средства. Решенията се вземат по-бързо и с по-малко грешки. Данните стават видими в рамките на цялата организация. Многократно улеснени от тази интегрираност са ежедневните дейности като прогнозиране на продажбите, което позволява оптимизация на материалните запаси, проследяване на поръчките, от приемане на поръчката до нейното изпълнение, проследяване на приходите, от фактуриране до парично постъпление и съпоставяне на заявки за закупуване (какво е заявено), приемане на количествата (какво е пристигнало), и заплащането (какво е фактурирал доставчикът). ERP системата централизира бизнес данните, което елиминира нуждата да се синхронизират промените между многобройните системи — финансова консолидация, маркетинг и продажби, човешки ресурси  и производствени приложения. Тя осигурява цялостен всеобхватен поглед върху предприятието (не съществуват така-наречените "острови от информация"). Тя прави информацията достъпна за мениджмънта в реално време, навсякъде и по всяко време за вземане на адекватни информирани управленски решения. Тя предпазва данните чрез консолидирането на многобройни системи за сигурност в единна структура.

Защо да избера тази специалност?

Магистър-инженерът по “Информационни технологии за управление на бизнеса” придобива знания и умения и способности за анализиране, проектиране, разработване и използване на системи за управление на ресурси в предприятията и софтуерни бизнес приложения спрямо конкретни изисквания и нужди на предприятие, фирма, звено в държавната администрация и др.

Какви са изискванията за прием?

Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на информатиката,инженерните и икономическите науки. Изискванията към студентите са да покажат добро владеене на английски език.

Какво ще уча?

Съгласно учебния план се предвижда обучението по специалността „Информационни технологии за управление на бизнеса” за ОКС „магистър” да е с продължителност 1.5 години. Формирани са три семестъра, през които студентите се обучават по общо 12 дисциплини, 10 от които са задължителни, а 2 се избират от списъци с общо 8 дисциплини. Аудиторната заетост за целия период на обучение е 540 часа, от които 360 часа са предвидените лекционни часове, а 180 часа са определени за лабораторни упражнения. За контрол на степента на усвояване на знания и умения от страна на студентите са предвидени 8 изпита и 4 текущи оценки, 2 курсови работи.

Възможности за студентска мобилност

Всички студенти могат да се включат в програмата за мобилност с цел обучение или практика „Еразъм“ с 16 университета и над 10 фирми от страни, членки на Европейския съюз.

Моята реализация

В резултат на обучението си магистър-инженерите трябва да придобият и притежават професионални компетенции за анализиране, проектиране, разработване и използване на системи за управление на ресурси в предприятията и софтуерни бизнес-приложения спрямо конкретни изисквания и нужди на предприятие, фирма, звено в държавната администрация и др. Развиват се способности за изготвяне на техническа документация за системи за управление на ресурси в предприятията и софтуерни бизнес-приложения и за вземане на добре обосновани решения при избор, внедряване, експлоатация и оценката на различни системи за управление на ресурси в предприятията и софтуерни бизнес приложения, а също и обучение на ползватели и подържане на системата.


Области на професионална реализация на завършилия обучението по специалността
Професионалното предназначение на инженер-магистъра по „Информационни технологии за управление на бизнеса” е да извършва управленска, проектантска, научно-изследователска и педагогическа дейност в областта на проектирането, разработването, внедряването и подрръжката на системи за управление на ресурси в предприятията, както и на различни софтуерни бизнес-приложения. Магистрите по „Информационни технологии за управление на бизнеса“ могат да проектират, разработват, внедряват и подръжжат системи за управление на ресурси в предприятията на управленско или експертно ниво, както и да разработват други софтуерни бизнес-решения на управленско или експертно ниво. Професионалната им реалзиация може да включва работа като специалисти и консултанти по системи за управление на ресурси в предприятията, а също и като научни работници, занимаващи се с изследователска дейност в областта на разработката и внедряването на различни софтуерни приложения.

Код по ЕСТНК: RME
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Английски;
Учебен план: UPlan_ITBM.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Екатерина Стайкова
Email: estaykova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2441
Тел.:02 965-2447

маг. инж. Наталия Трапова
Email: natali_trapova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2441
Тел.:02 965-2447

Деканска канцелария:

маг. инж. Евгения Манолова
Email: e_manolo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2507
Тел.:02 965-2618

маг. инж. Ася Ангелова
Email: asia_angelova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1106
Тел.:02 965-3337