Специалност "Електронно управление ( на английски език )"

За специалността

Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на специалисти с висше образование с образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Е-управление в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, както и квалификационните изисквания към тяхната подготовка.

Защо да избера тази специалност?

В тази магистърска степен се подготвят специалисти, които могат да ръководят отдели и дирекции в различните функционални области на администрацията и управлението и да контролират изпълнението на стратегическите и тактическите планове.

Какви са изискванията за прием?

Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на информатиката, инженерните и икономическите науки. Изискванията към студентите са да покажат добро владеене на английски език.

Какво ще уча?

Изучават се следните задължителни дисциплини: Изисквания и оценяване на ИТ системи, Управление на проекти, Връзки с обществеността, Философия на науките, Изследователски методи и др. Дипломният проект се разработва през третия семестър.

Възможности за студентска мобилност

Всички студенти могат да се включат в програмата за мобилност с цел обучение или практика „Еразъм“ с 16 университета и над 10 фирми от страни, членки на Европейския съюз.

Моята реализация

Специалистите, завършили магистърска степен по специалността Е-управление могат да извършват управленска, проектантска, научно¬изследователска и педагогическа дейност в публични, неправителствени и бизнес организации.
Магистрите по Е-управление могат да работят като:
• проектанти   на   системи   за   информационно   осигуряване   на административните дейности;
• проектанти на системи за електронно обслужване в публичната администрация;
• консултанти   по   разработване   и   управление   на   европейски програми и проекти;
• научни работници, занимаващи се с изследователска дейност в областта на администрацията и управлението;
• преподаватели във висши и средни училища.
 

Код по ЕСТНК: EM
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър по Електронно управление


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Английски;
Учебен план: UPlan-FAIO-EU-mag.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Екатерина Стайкова
Email: estaykova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2441
Тел.:02 965-2447

маг. инж. Наталия Трапова
Email: natali_trapova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2441
Тел.:02 965-2447

Деканска канцелария:

маг. инж. Евгения Манолова
Email: e_manolo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2507
Тел.:02 965-2618

маг. инж. Ася Ангелова
Email: asia_angelova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1106
Тел.:02 965-3337