ЛАБОРАТОРИЯ CAD/CAM ПРОЕКТИРАНЕ

CAD-CAM_.PNG

     В лабораторията  се работи с CATIA V5 - специализиран софтуер от висок клас, използван в областта на тримерното проектиране на машиностроителни детайли. Това е широко разпространен софтуерен продукт за автоматизирано 3D проектиране - CAD/ CAM/CAE.

     По време на своята работа студентите придобиват знания за работа със съвременни продукти в областта на компютърната графика. CATIA V5 е усъвършенствана програма за тримерно (3D) проектиране на изделия, включваща пълен набор от функции за проектиране на детайли и възли, като същевременно предоставя всички възможности за работа с двумерни (2D) обекти, необходими за ефективно асоциативно изготвяне на чертежи.

      В лабораторията се работи със следните модули на CATIA V5:

- Sketcher - построяване на геометрични фигури в правоъгълна координатна система и тяхното оразмеряване - работи се с двумерни обекти;

- Part Design - създаване на обемни обекти и манипулации с тях - работи се основно с тримерни обекти;

- Assembly Design - създаване и управление на сглобени единици - работи се основно с тримерни обекти;

 - Drafting – изготвяне на техническа документация - работи се с двумерни обекти, които са във връзка с тримерните.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 16 Етаж: ниско тяло Кабинет: 1622 

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Цветелина Петрова
Имейл: tzvetelina.petrova@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 1623