НИЛ "Лабвю академия“ към катедра СЕ - ФЕТТ

nopic_.jpg

Основната дейност на лабораторията е насочена в областта на организиране и провеждане на обучение по програмния продукт „LabView” за студентите от ФЕТТ, ТУ-София, външни за Университета фирми и потребители. Подготвени са разнообразни учебни материали, съобразени със спецификата на обучението за различни видове потребители и техните конкретни нужди.

Освен дейностите по осъществяване на обучение по програмния продукт „LabView”, се провежда научно-изследователска и приложна дейност в следните направления:

1. Създаване на виртуални инструменти с различни приложения – за измерване, регулиране, управление и др.

2. Изследване и разработка на електронни системи.

3. Реализация на специализирани електронни устройства – с програмируеми входни и изходни характеристики.

4. Синтезиране и практическо реализиране на специфични алгоритми на управление на преобразувателни устройства.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

доц. д-р Николай Хинов
Имейл: hinov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2569;2204
Кабинет: 1314,1400-А