faculties_present_img

Официална церемония "Първа копка" на Кампус "Студентски град"

CS_picture_WEB_1.jpg

Церемонията „Първа копка” на Кампус „Студентски град“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008-C01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие се проведе на 13–ти март 2020 г. пред сградата на Блок 8 на ТУ-София, Студентски град, ул. "Росарио" №1. 

В съответствие с въведените мерки за превенция от разпространение на COVID-19 церемонията беше непублична, вътрешна за ТУ-София, без присъствие на гости.