faculties_present_img

НИЛ "Център за енергийни анализи"

la_.jpg

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ АНАЛИЗИ (СЕА)  е научноизследователска лаборатория с университетски статут и ръководител проф. д-р инж. Никола Калоянов.

Aкредитиранa e за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи.

В ЦЕА се провеждат изследвания и се разработват проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. До сега са разработени над 150 проекта (български и 22 международни). Това включва сгради, системи за отопление, вентилация и климатизация, централизирано топлоснабдяване, абонатни станции, промишлени топлотехнически системи, системи за използване на възобновяеми енергийни източници, обследване за енергийна ефективност и енергийно сертифициране на сгради, оценка на потенциала за намаляване на разходите за енергия и технико-икономическа оценка на енергоспестяващи мерки, разработване на общински планове и програми за оползотворяване на ВЕИ и енергийна ефективност, оценки за съответствие с изискванията за енергийна ефективност.

Към настоящия момент екипът на лабораторията работи по следните значими договори:

  • Договор № ДУНК-01/3 от 29.12.2009 г.  на тема "Създаване на Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство". 
  • Договор № РД 02-29-108 / 18.05.2012 г. с предмет „Подпомагане на дирекция „Жилищна политика“ за изпълнение на задълженията й на конкретен бенефициент по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG 161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ в изпълнението на дейности, присъщи на ДЖП в хода на изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове“.
  • Договор № РД-02-29-263/25.06.2013 г. с предмет "Анализ, проучвания и актуализация (разработване на нови) на нормативни актове в областта на енергийната ефективност за проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС" /в рамките на  проект BG161PO001/5-01/2008/076 „Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014-2020 г.“
  • Договор № 600 / 15.11. 2012 г. по проект: BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативната програма.

ЦЕА е в основата на разработените и провеждани в България курсове за обучение на експерти по енергийна ефективност в съответствие с изискванията на ЗЕЕ.

Двама от членовете на екипа са сертифицирани като Енергийни Мениджъри от USAID и Американското Общество на Енергийните Инженери.

Центърът за енергийни анализи притежава съвременна апаратура за измерване на енергийни характеристики на сгради и промишлени системи, като: комбинирани уреди за линейни размери, площ и обем с лазерно насочване; преносими електронни термометри за контактно измерване на температура; ултразвуков дебитомер за течности; инфрачервени термометри за безконтактно измерване на повърхностна температура; уред за измерване на коефициента на топлопреминаване през ограждащи елементи; многофунционални  електро измервателни уреди; универсален уред за измерване на скорост и налягане на въздушен поток; автоматични записващи уреди за измерване на температура и относителна влажност; ултразвуков уред за търсене на пропуски; компютъризирани анализатори на газове; две термовизионни камери за безконтактно измерване на температурни полета; специализирана апаратура за измерване на енергийните характеристики на хладилни агрегати и машини; радио система за мониторинг на енергийни характеристики на обекти; светомери.

От 2010 год. притежава Сертификат ISO 9001:2008  за качество при обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи за енергийна ефективност.

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

проф. д-р инж. Никола Калоянов
Имейл: ngk@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 2370