faculties_present_img

НИЛ „Център за изследване на микроклимат, енергия и околна среда СЕРДЕСЕН”

nopic_.jpg

Центърът за изследване на микроклимат, енергия и околна среда е създаден  през ......на базата на международни  изследователски проекти, изследователски проекти по фонд „Научни изследвания“ , както и национални индустриални проекти. Международните  проекти  са финансирани  от европейската комисия  и фондация  „ Фолксваген . Центърът СЕРДЕСЕН е признат за „ Center of excellence “ от европейската комисия и е финансиран  с две годишен проект като такъв. Научно изследователската дейност на центъра е насочена към теоретично и експериментално изследване на топло и масо-обменни процеси, чиято ефективност се определя от аеродинамичното взаимодействие, на което се базират. Теоретичните изследвания се провеждат на базата на изчислителната механика на флуидите, което позволява детайлно изследване на локалните параметри, определящи конкретния процес. Редица проекти, изпълнени в центъра, са свързани със симулационно изследване на горивните процеси в различни промишлени котли, които изгарят въглища или природен газ. Друга група проекти са свързани с изследване на аеродинамичното взаимодействие във вентилирани помещения и определяне на параметрите микроклимата в тях. Симулационните изследвания се провеждат с лицензирани софтуерни пакети. Центърът СЕРДЕСЕН разполага също с измерителна апаратура за оценка на параметрите на вътрешната среда ( микроклимат ) и въздействието й върху човека. Обект на изследване в центъра са различни задачи от хидро и аеродинамиката в инженерни приложения

 

проф. д.т.н. инж. Петър Станков

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет: