Кандидатстване за ОКС "магистър" - Изравнително обучение

Факултет: Факултет Електронна техника и технологии
Специалност: Електроника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

4. Природни науки, математика и информатика
5. Технически науки
7.  Здравеопазване и спорт
9. Сигурност и отбрана


Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.

 

 

...
Още...
Факултет: Факултет по телекомуникации
Специалност: Телекомуникации (на български език)
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

 За завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по други специалности

Срок на обучение - 2,5 години


...
Още...
Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Eлектроенергетика и електрообзавеждане
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За  завършили ОКС “бакалавър” или ОКС „магистър” по други специалности от професионална област 5. Технически науки или за  завършили ОКС “бакалавър” или ОКС „магистър” по други нетехнически специалности.

Завършилите изравнителното обучение могат да кандидатстват за обучение в ОКС  „Магистър” в ЕФ.


Обучението по изравнителните курсове е задочно и се извършва:

 за завършили ОКС “бакалавър” или ОКС „магистър” по други специалности от професионална област 5. Технически науки - в три семестъра и е платено (525 лв. за семестър). Трите семестъра са в една учебна година.  за завършили ОКС “бакалавър” или ОКС „магистър” по друг...
Още...