faculties_present_img

Малки предприятия

Малките предприятия (МП) са обособени структури в състава на Техническия университет и осъществяват своята дейност на базата на договори с български и чуждестранни възложители.  Създадени са с цел да се осигурят ефективни условия за осъществяване на производствена дейност и реализация на интелектуалните продукти, създавани в академичните звена на ТУ-София и в самите тях. Имат обособена материална база и персонал. Изпълняват производствени, внедрителски, проектантски и квалификационни задачи по предмета на своята дейност.