faculties_present_img

Европейски технологичен университет

Мисия

Седем университета от цяла Европа се обединиха, за да съосновават EUt+ Европейската конфедерация на технологичния университет, която ще се стреми да създаде коренно нов университет, който да е изключително приобщаващ, активен както на местно, така и на европейско равнище и който създава високи постижения и добавена стойност за европейското общество , икономика и култура.
Целта на EUt+ е да постигне радикална трансформация в качеството, ефективността и ефективността на технологично ориентираното висше образование. EUt+ ще има физическо присъствие в 7 европейски страни, подкрепяйки новаторска, многостепенна среда за обучение, която има реално въздействие на местно и европейско равнище и осигурява значителни социални и икономически ползи за всички заинтересовани страни.
До 2025 г. EUt+ ще премине през процес на трансформация, което ще го превърне в глобален портал за обучение, научни изследвания и иновации, вградени във всички европейски региони, насочени към основните социални потребности чрез технология, насочена към човека. EUt + ще въплъти европейска визия за изграждането на социално-технически свят, поставяйки хората и обществото като основни бенефициенти на технологичното развитие чрез подход, ориентиран към използването и решенията. EUt+ ще достигне до хората не само тези, които традиционно посещават университет, но всеки гражданин ще бъде поканен да участва в изграждането на Европа чрез дейностите на EUt+. С академична общност от 120 000+ студенти и академичен персонал и с дълбоки корени в общността, EUt + ще бъде приобщаващо огледало на европейското общество, отговарящо на нейната етика и ценности, предоставяйки работещи решения на предизвикателствата на европейската интеграция и устойчивост.
Европейският технологичен университет, чрез синергията на своите членове и асоциирани партньори, ще предприеме следните нови мисии:
▪ Предлагане на нови пътища за пълно разнообразие на европейските граждани с университетско образование, овластяване на гражданите с критичните компетенции, необходими за превръщането на Европа;
▪ Повишаване на икономическите резултати и насърчаване на гъвкавостта и устойчивостта на всички съответни участници чрез партньорство и критичен анализ; и
▪ Насочете просветени политически действия към устойчиви решения чрез културно размишление по сложни въпроси на технологиите и обществото.
Чрез прогресивно интегрирани програми за развитие партньорите от EUt + ще създадат многоезична и мултикултурна среда за обучение, хармонизирани учебни програми и споделена разширена инфраструктура в полза на всички участници, които участват, на местно, национално и транснационално равнище. Ще има постоянен акцент върху въпроси като устойчивото развитие, свободата, сигурността и зачитането на многообразието. Педагогиката ще насърчи автономността на учащите, използването на потапящи се методи, междудисциплинарни подходи, самообучение и самооценка. Всички тези образователни инициативи ще имат дълбоки корени в дисциплинарните и междудисциплинарни изследователски програми, много от които ще се занимават с обществени въпроси. EUt + ще работи чрез пилотни инициативи за развитие на обща европейска степен, акредитирана на национално и европейско равнище и която ще подкрепи повишената мобилност.
Този проект се координира от Université de technologie de Troyes (Франция) и включва следните членове:
• Технически университет София, Технически университет - София (България);
• Hochschule Дармщат, Университет за приложни науки (Германия);
• Технологичен университет Дъблин (Ирландия);
• Rīgas Tehniskā universitāte (Латвия);
• Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Румъния);
• Universitat Politècnica de València (Испания).
Управлението на EUt+ ще бъде разпределено по равно между институциите-членки с прогресивна субсидиарност, която ще бъде прехвърлена на конфедеративно равнище въз основа на резултатите от експериментите, проведени по време на този проект. Мащабните многостранни проекти ще гарантират ефективното прилагане и поддържане на общите ценности и визия. Пилотните инициативи в началната фаза ще споделят най-добрите практики в областта на трансфера на знания, предприятията подкрепят и комбинират дейността с индустрията, за да създадат ненадминат съюз за технологични партньорства. Те ще бъдат от полза за институциите-членки, тяхната местна и национална икономическа среда, но също така и за други институции и среда чрез трансфер и изграждане на капацитет.
Стремежът на EUt+ е до 2025 г. пилотните инициативи и експерименти да доведат до следните резултати:
• Европейска магистърска степен по инженерно / европейско инженерно звание;
• европейски програми за двойно обучение;
• Европейско научно звено за педагогика на технологиите;
• мрежови технологични платформи за споделени междулабораторни проекти;
• интегрирани висши училища;
• мрежови лаборатории по напречни теми за обществени цели;
• между дисциплинарна паневропейска изследователска лаборатория за връзките между науката и технологиите;
• платформа за обществен обмен, включваща участие на гражданите