faculties_present_img

Специалност "Потребителски ориентиран дизайн на опаковки"

За специалността

Основна цел на обучението по специалност „Потребителски ориентиран дизайн на опаковки“ е да подготви инженер-дизайнери в областта на дизайна и производството на опаковки като се придобият на знания и умения в областта на потребителски ориентирания дизайн, отчитащ емоционалната връзка на потребителите с продуктовите параметри с цел създаване на оптимизирана към предпочитанията на потребителите опаковка.

Защо да избера тази специалност?

Обучението по специалността „Потребителски ориентиран дизайн на опаковки” осигурява на младите инженер-дизайнери:

 • Знания за методологичния подход в областта на дизайна на опаковки, ориентиран към преживяването на потребителя;
 • Практически знания и умения при дизайна на опаковки от идеята/концепцията до внедряването им в промишлеността;
 • Първоначални умения за научна работа.

Специалността е фокусирана в следните основни области:

 • Дизайн на опаковки,
 • Проектиране на преживяването на потребителя,
 • Технологии за проектиране и производство опаковки.

Учебният план включва прилагане на съвременни технологии за динамично измерване на емоционалното въздействие на опаковката върху потребителя и на тази база дизайн на оптимална опаковка.

Какви са изискванията за прием?

Завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър“ от професионално направление 5.13. Общо инженерство от специалностите: „Инженерен дизайн“, „Ергономия и промишлен дизайн“ както и от сходни направления от други висши образователни институции.

Завършилите други направления от област „Технически науки“ преминават изравнително обучение.

Какво ще уча?

Подготовката на магистъра по специалността “Потребителски ориентиран дизайн на опаковки ” се изгражда на базата на получените в бакалавърското обучение знания и умения в групите дисциплини: фундаментални, общо-инженерни, инженерни специализиращи и хуманитарни:

 • Дизайн на опаковки, ориентиран към преживяването на потребителя на опаковки:чувствата и впечатленията на потребителя от опаковката, които са важни за продаваемостта на даден продукт;
 • Дизайн на опаковки, които създават чрез него емоционална връзка с потребителя;
 • Теории, концепции и инструменти за ориентирания към потребителя дизайн на опаковки;
 • Техники за определяне, оценка и проектиране на опаковки, които отговарят на нуждите на потребителя;
 • Динамично измерване в реално време на емоционалното въздействие на опаковките върху потребителя и създаване на тази база на оптимални решения за дизайна на опаковките;
 • Определяне на емоционалните предпочитания на потребителя;
 • Препоръки за дизайн на опаковки, ориентирани към по-добро потребителско преживяване с опаковката;
 • Графичен и структурен дизайн на опаковки: използване на принципи и похвати на графичния дизайн при проектирането на опаковки;
 • Техники на моделиране и средства за проектиране на опаковки, съобразени с физико-механичните характеристики на материалите от гледна точка на структурния дизайн, функциите, тектониката, пропорциите и естетиката на формите;
 • Проектиране на опаковки и рекламно-експозиционни системи, посредством специализирани CAD/CAM системи, използващи листови материали;
 • Познания за технологичните аспекти при проектиране и прототипиране на опаковката;
 • Технологии и инструменти при производството на опаковки:
 • Проектиране и оптимизиране на инструментална екипировка (щанц инструменти, матрици за инжекционно формоване) и дизайн лейаут (печатна форма);
 • Употреба на цветови стандарти, профили и еталонни скали, използвани дигиталния предпечатен и печатен процес;
 • Основни познания за машинния парк, използван при високо- и ниско тиражно производство на опаковки;
 • Математическо моделиране и симулация при дизайна на опаковки;
 • Практика при интегриране на технологиите на изчислителния интелект в промишления дизайн и в частност при дизайна на опаковки.
Възможности за студентска мобилност

За програмен период 2014-2020 г. ТУ получи университетска харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.

„Еразъм +” финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както идейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал иразнообразни проекти.

За информация: http://tu-sofia.bg/university/317

Моята реализация

Завършилите специалност „Потребителски ориентиран дизайн на опаковки” могат да имат различна творческа кариера: като дизайн-проектанти, консултанти, предприемачи, хора със свободни професии, както и в рамките на фирми и корпорации във всички отрасли на икономиката, науката и образованието. Тази магистратура дава възможност за продължаване на обучението за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”.

Код по ЕСТНК: MPD
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър инженер – дизайнер


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-MF-PD-mag.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова
Email: radar@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:3737

Силвия Миладинова
Email: shm@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:02 965-3737

Деканска канцелария:

маг. инж. Олга Милева
Email: omileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:2288

маг. инж. Севинч Мехмед
Email: sesame@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:02 965-2288