Специалност "Диференциални уравнения"

Докторската програма Диференциални уравнения от професионално направление 4.5 Математика дава възможност за провеждане на фундаментални и приложни изследвания в областта на диференциалните уравнения. Основната цел и задачи на образователната дейност в докторската програма е изграждане на висококвалифицирани учени в областта на диференциалните уравнения, които притежават знания и умения за решаване на проблеми от научен и научно-приложен характер. 

Общи изисквания:

Завършилите докторската програма Диференциални уравнения по професионално направление 4.5 Математика с образователна и научна степен “доктор” трябва:

 • Да притежават задълбочени знания в областта на линейната алгебра, математическия анализ, функционалния анализ, обикновените и частни диференциални уравнения;
 • Да имат необходимата подготовка за работа с научни трудове, включително на чужд език;
 • Да притежават професионална подготовка за успешно провеждане на  научни изследвания;
 • Да създават и интерпретират нови знания, резултат от собствени изследвания или от друга научна дейност;
 • Да използват научен език и стил, характеризиращи се с точност на научната терминология, яснота и логическа последователност при изложение на фактите и резултатите;
 • Да владеят на добро ниво съвременни информационни и комуникационни  технологии.

Квалификация на специалиста:

Притежателят на образователната и научна степен “доктор” по диференциални уравнения може да се реализира като:

 • Преподавател в университети, висши училища и др.;
 • Научен работник в научни институти;
 • Консултант по проблеми на диференциалните уравнения и техните приложения;
 • Научен работник в национални и международни проекти;
 • Експерт оценител на проекти, дисертационни и хабилитационни трудове, публикации в специализирани списания и доклади на научни конференции, учебници в областта на диференциалните уравнения и техните приложения, монографии и др.;

 

Условия за прием и обучение:

 1. Приемът и обучението на докторантите е в съответствие със законовите изисквания (ЗВО, ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни звания в ТУ-София).
 2. За ОНС “доктор” могат да кандидатстват лица, завършили ОКС “магистър” без възрастови ограничения;
 3. Срок за обучени в ОНС “доктор”:
 • 3 години за редовно обучение;
 • 4 години за задочно обучение;
 • 2 години на свободна подготовка.

Придобиването на ОНС “доктор” става след успешна публична защита на дисертационен труд.

Обучението на докторантите в ТУ-София в редовна и задочна форма се осъществява съгласно индивидуален план (http://phd.tu-sofia.bg/university/10 ).В рамките на докторската програма докторантите се подготвят теоретично и полагат изпит по следните дисциплини, включени в плана:

 • По научната специалност;
 • Поне по две теоретични дисциплини, свързани със специална подготовка в областта на тематиката на дисертацията;
 • По западен език по избор.

Формата на подготовка е:

 • Самостоятелна;
 • Посещение на лекции;
 • Участие в семинари;
 • Консултации с научния ръководител.

Примерни курсове в докторската програма по от направление 4.5. Математика

 • Избрани глави от математически и функционален анализ, обикновени диференциални уравнения, частни диференциални уравнения, вариационни методи, уравнения на математическата физика и др. (в зависимост от индивидуалния план);
 • Системи за компютърна алгебра и LaTeX;
 • Методология за разработване на научни статии;
 • Английски език.       
Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

4.5. Математика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Математически анализ и диференциални уравнения

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg