Специалност "Общо машиностроене (на немски език)"

За специалността

Бакалавърското обучение по машиностроене във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) се провежда изцяло по германски учебен план, на немски език от германски и български преподаватели. То се извършва съвместно с Технологичен институт Карлсруе (KIT) и включва един семестър обучение в KIT, както  и от 4 до 6 месеца специализираща практика в германски предприятия. Абсолвентите получават диплома за бакалавър–инженер на ТУ-София, както и съответната дипломи на KIT.

Защо да избера тази специалност?

Както е известно германското машиностроене е водещо в света и е свързано с най-много иновации и патенти. Свързаното с него инженерното образование в Германия напълно отразява новостите и дава възможност на студентите да бъдат в крак с най-новите разработки и достижения в областта на машиностроенето. Партньорският изследователски университет (KIT), чийто учебен план е въведен във ФаГИОПМ едно към едно, е водещ в областта на машиностроенето в Германия. Обучението чрез български и германски преподаватели, уникалната лабораторна база на Немския факултет, престоя на студентите за обучение в KIT и практиката в Германски предприятия дава на студентите едно качествено теоретично и практическо образование, което ги прави напълно конкурентноспособни и изключително търсени на пазара на труда.

Какви са изискванията за прием?

Български граждани и граждани на страните членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, притежаващи диплома за завършено средно образование, могат да кандидатстват за студенти в специалността „Общо машиностроене на немски език“ по държавна поръчка в Техническия университет – София. Кандидати от други страни могат да бъдат записани в тази специалност в платено обучение.

Кандидатстването се извършва чрез подаване на кандидатстудентски документи и класиране по специалности. В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно конкурсните изпити (тестове) и/или държавните зрелостни изпити (матури) по предметите, предвидени за съответните специалности.

За студенти, които не владеят немски език на ниво Deutsches Abitur и нямат сертификатите: DSD II, ZOP, DSH или Test DaF, се предлагат интензивни езикови курсове и се полага съответния изпит по езика. 

Какво ще уча?

В широкопрофилната специалност “Общо машиностроене на немски език“ се подготвят машинни инженери с образователно-квалификационни степени “бакалавър“ и “магистър”.

Следването в бакалавърската степен е разделено на две фази: фундаментална и специализираща подготовка. Фундаменталната подготовка обхваща дисциплини от областите: Материалознание, Техническа механика, Основи на конструирането, Техническа термодинамика, Механика на флуидите, Информатика в машиностроенето, Електротехника, Електроника, Измервателна и регулираща техника. По време на специализиращата фаза студентите могат да поставят собствени акценти в подготовката си чрез избор на главни предмети. Придобитите знания се прилагат при разработването на дипломна работа, която студентите могат да направят със стипендия на Германската служба за академичен обмен (DAAD) в Германия.

Абсолвентите получават диплома за бакалавър-инженер на ТУ София и диплома на Технологичен институт Карлсруе при условие, че изпълнят всички изисквания на двете страни. Обучението може да продължи в магистърска степен по същата или друга специалност.

Възможности за студентска мобилност

За да получат диплома на германския университет-партньор студентите на ФаГИОПМ трябва да се обучават един семестър в него, което може да се осъществи със стипендия на DAAD. Те могат да се включат в програмата за мобилност с цел обучение или практика „Еразъм Плюс“ с германски университети и фирми от страни, членки на Европейския съюз.

Моята реализация

Шансовете за професионална реализация на абсолвентите са отлични, не само поради много добрата им чуждоезикова подготовка, но и заради широкопрофилните  и  интердисциплинарни знания и умения, които придобиват, както и получаването на германски дипломи. Голяма част от абсолвентите-бакалаври продължават в магистърски програми, а тези, които търсят поприще на трудовия пазар, получават адекватни предложения във фирми в България като:  WÜRTH, FESTO, Liebherr, BOSCH, Siemens, BHTC и мн. други. Една част от тях се реализират  в чужбина, предимно в Германия.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Немски;
Учебен план: BMEg-Uch Plan.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Галина Попова
Email: galina.popova@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10212
Тел.:02 965-3094

Детелина Станчева
Email: detelina.stancheva@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10212
Тел.:02 965-3094

Деканска канцелария:

маг. инж. Зоя Христова-Малинова
Email: zoya.hristova@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10213
Тел.:02 965-3213

Мария Калчева
Email: maria.kalcheva@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10513
Тел.:02 965-3173