faculties_present_img

Специалност "Системи за енергоефективно управление"

За специалността

Ограниченията в съвременните енергийни източници налагат необходи­мостта от енергоефективно използване, трансформиране, транспорти­ране, консумация и управление на процеси, обекти, технологии и произ­водствени системи в материалната и нематериалната сфера на индуст­рията. Значителна част от актуалните проблеми, свързани при едни и същи други условия с: минимизиране на консумираната енергия, енер­гийни трансформации с едностранен и двустранен обмен, възстановя­ване на енергията и използването на нови енергийни източници, са ре­шими с помощта на стратегиите, принципите, методите и алгоритмите на енергоефективното управление.

Защо да избера тази специалност?

Основна цел на обучението по специалност „Системи за енергоефективно управление” (СЕEУ) във ФА е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специа­листи със солидна обща инженерна подготовка и задълбочени знания в областта на енергоефективното управление, които да раз­виват и реализират нови идеи, обединяващи физическите, информационните, технологичните и управленчески стратегии, подходи и методи, с цел осъществяването до ключ на индустриални системи за енергоефективно управление.

Магистрите по СEЕУ са водещи в страната по разработване и прилагане на прин­ципи, методи и средства за автоматизация и енергоефективно управление. Те са водещи по създаване, изграждане и прилагане на интегрирани системи за енергое­фективно и енергоспестяващо управление в условията на пазарно стопанство и кон­куренция

Какви са изискванията за прием?

Справки: Студентската канцелария на Факултет Автоматика каб. 2325, тел. (+359 2) 965 2612

 

Какво ще уча?

Автоматиката е неотменен елемент във всички инженерни приложения в индустрията. Това се явява базова предпоставка за придобиване на знания и умения от студентите в различни области на съвременната наука, техника и технологии. В тази връзка в процеса на обучението си магистрите по СЕEУ ще усвоят знания в областта на:

•  Системи за автоматичното управление;

•  Моделиране, оптимизация и управление на технико-икономически сис­теми;

•  Робастно енергоспестяващо управление на процеси и системи;

•  Интелигентно енергоефективно управление и обработка на информация;

•  Комуникационни мрежи и стандарти в индустрията;

•  Преобразуватели в електромеханичните системи и автоматизация на елек­трозад­виж­ва­нията;

•  Енергоикономично управление в електромеханиката и сградната автоматизация;

•  Възобновяеми енергийни източници и енергоспестяващи електрозадвижвания;

•  Енергоефективни роботи;

•  Компютърни технологии за идентификация и адаптивно управление на системи;

•  Управляващи изчислителни системи и вградени системи за управление.

Специализиращата подготовка в областта на магистърската специалност се придо­бива чрез дисциплини, които студентите изучават в редовния срок на обучението си, което се основава както на традиционните форми - аудиторни занятия под формата на лекции и упражнения, така и на електронни форми за дис­танционно обучение, реализирани като модули. Дисциплините включват нови ефективни области и направления от математиката, математическата физика, теория на автоматичното управление, теория на изследване на операциите и др.

Учебният план на специал­ността включва и задължителна индивидуална работа на студентите в два курсови проекта - проект по метрология, измерване на технологични величини и управление на качеството и проект по компютърни методи за моделиране, синтез и оптимизация на електротехнически системи и устройства.

Възможности за студентска мобилност

Предоставят се възможности за студентска мобилност чрез образователната програма "Еразъм".

Моята реализация

Специалистите с квалификация магистър-инженер по трябва да притежават следните най-общи умения да:

• осъществяват научно-изследователска, конструкторска, проектантска, внедрител­ска, развойна, метрологична, организационна и управленческа дейности в изпълнението на задачи по автоматизация и енергоефективно управление в производствената сфера на индуст­рията - енергетика, транспорт, химия, нефтопрерабоване, металургия, рудодобив, дървопреработване, приборостроене, фармацевтика, климатизация, селско стопанство и мн. др., както и в непроизводствената сфера - банково дело, медицина, комуникационни и администра­тивни услуги, образование, здравеопазване, екология, отбрана, сигурност, туризъм и мн. др.;

• създават и формулират задачи по автоматизация и управление при критерий за оптималност „енергийна ефективност“ и да използват съвременни и икономически це­лесъобразни технически, програмни и организационно-управленчески средства при тях­ното решаване;

• ръководят и да участват в цялостната дейност на колективи от разнородни спе­циалисти, работещи в различни области на автоматизацията и енергоефектив­ното управление.

Завършилите специалисти от специалността СЕУ могат успешно да работят в:

• научноизследователски, проектантски, инженерингови и консултантски фирми и ор­ганизации по изграждане на сложни технически, икономически и организационни сис­теми за енергоефективно управление на автоматизирани техно­логии в индустрията, сградната автоматизация, климатизацията, задвижването;

• управленски и изпълнителни звена в индустрията, енергетиката, транспорта, строи­телството, селското стопанство и отраслите на непроизводствената сфера;

• приборостроителни и метрологични служби, промишлени предприятия, фирми и зве­на, свързани със средствата за измерване, автоматизация и контрол на качест­вото;

• предприятия и фирми, насочени към създаване, производство и експлоатация на средства за автоматизация на препрограмируеми машини и системи, механизми, зад­вижвания, роботи и робототехнически системи;

• в хранително-вкусовата, фармацевтичната, химическата, дървопреработващата, металургичната и други промишлености, медицината, транспорта, нови енергийни източници и екологията.

Код по ЕСТНК: ESCS
ОКС: М. Изравнително
Професионална квалификация:

-


Професионално направление:

5. Технически науки

Форма на обучение:

Редовно - 1 година
Задочно - 1 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: U_Plan-FA-SEU-mag-izrav.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Соня Асенова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325
Тел.:02 965-2612

маг. Камелия Манова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325

Деканска канцелария:

маг. инж. Мая Стойчева
Email: maiast@tu-sofia.bg
Кабинет: 2350
Тел.:02 965-2406