Специалност "Хидравлична и пневматична техника"

За специалността

Хидравлична и пневматична техника се използва практически във всички сфери на човешката дейност: нефтодобивната и нефтопреработвателната промишленост, енергетиката, миннодобивната промишленост, хранително-вкусовата индустрия, водоснабдителните системи, транспорта, земеделието и др. Тя намира приложение и в редица специфични области като например медицинската техника, пречистването на води, техническите съоръжения в шоу-бизнеса, машини за бита и др. Без хидравлична и пневматична техника е немислимо използването на енергията от възобновяеми енергийни източници – енергията на водите в язовири, реки и морета, както и енергията на вятъра.
Системите за хидро- и пневмозадвижване са основата на задвижващото силово технологично оборудване. Те се използват в транспортните средства, в строителните машини, подемно-транспортната техника, за задвижване на манипулатори и роботи, за механизация и автоматизация на множество производствени процеси, в селскостопанската техника и редица др.

Защо да избера тази специалност?
  • “Хидравлична и пневматична техника” е широкопрофилна специалност от професионално направление „Машинно инженерство”. Това дава възможност на завършилите я да работят в почти всички сфери на стопанската дейност у нас и в чужбина.

  • За обучението на студентите от специалност “Хидравлична и пневматична техника”  отговаря катедра “Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, която в продължение на 70 години е натрупала история,  традиции и материална база.

  • Обучението по специалните предмети се провежда в просторни и удобни учебни зали, оборудвани с всички необходими технически средства – компютри, мултимедии и др.

  • Катедрата разполага с една от най-обширните и богати учебни и лабораторни бази  в университета. Тя превъзхожда в много отношения базите на сродните специалности в страната.

  • Компютърните методи при проектирането и изследването на хидравличната и пневматична техника са застъпени широко в учебната и научно-изследователска работа.

  • Преподавателите от катедрата са с много добра педагогическа подготовка и богат практически опит, което им позволява в максимална степен да подготвят бъдещите инженери за реалната практика.

Какви са изискванията за прием?

Приемът се извършва по общите правила за прием на студенти в степен бакалавър на Технически университет – София.

Какво ще уча?

Обучението по специалност „Хидравлична и пневматична техника” е изградено и се провежда така, че да даде на студентите общообразователни, общоинженерни и специални инженерни знания.
Общообразователните и общоинженерните  знания давани на студентите са по: Математика, Информатика, Физика, Химия, Механика, Материалознание, Съпротивление на материалите, Електротехника и електроника, Механиката на флуидите, Приложна хидроаеродинамика, Теория на машините и механизмите, Основи на конструирането и CAD системи, Машинни елементи, Топлотехника,  Чужд език, Икономика, Технология на машиностроенето, Метрология и измервателна техника, Подемно-транспортна техника, Двигатели с вътрешно горене.
Специалните знания получавани от студентите са по: Обемни хидравлични и пневматични машини, Турбопомпи, турбокомпресори и вентилатори, Автоматично регулиране и управление на хидравлична и пневматична техника, Измерване на хидравлични и пневматични величини, Електрообзавеждане на хидравлична и пневматична техника, Водни турбини, Хидрозадвижване, Хидропредаватели, Хидроенергетика, Отоплителна, вентилационна и климатична техника, Възобновяеми енергийни технологии, Технология на производството на хидравлична и пневматична техника, Водопречистващи съоръжения и тръбен транспорт, Пневмозадвижване и пневмоавтоматика, Специални помпи.

Възможности за студентска мобилност

По време на обучението си в България студентите имат възможност за практики в известни фирми у нас, което ги запознава с реалния бизнес.
По линия на международни програми за академична мобилност, студентите от  специалността могат да проведат част от обучението си в чужбина. Катедрата има договорни отношения и много добро сътрудничество с  университети в Германия  и Дания.

 

Моята реализация

Търсенето на квалифицирани машинни инженери в България нараства непрестанно и определя тяхното добро заплащане.
Специалистите по хидравлична и пневматична техника намират успешна реализация във всички сфери на стопанската дейност: енергетика, минна промишленост, металургия, транспорт, машиностроене, авиационна техника, автоматизация на производството, медицинска техника, битова техника, лека промишленост, водоснабдяване, екология и пречистване на води, отопление, вентилация и др.
Те могат компетентно да извършват проектантска, конструкторска, сервизна и управленска дейности.
Могат да работят и като представители на известни чуждестранни производители.
Инженерите от специалността се реализират в традиционните водно-електрически централи и хидравличното оборудване на топло- и ядрените електрически централи.
Възобновяемите енергийни източници в лицето на ветровите електрически централи също се нуждаят от кадри от специалността.

Код по ЕСТНК: HPT
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

бакалавър


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

Теодора Петкова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Ася Стоянова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Деканска канцелария:

маг. ик. Росица Маркова
Email: rmark@tu-sofia.bg
Кабинет: 2344
Тел.:02 965-3290