faculties_present_img

Специалност "Съвременни индустриални технологии (AIT) - на английски език"

За специалността

  Специалност ”Съвременни индустриални технологии” подготвя широко- профилни машинни инженери с технологична насоченост и възможности за реализация в различни области на съвременната индустрия. Универсалният характер на специалността се изгражда от солидна фундаментална, общообразователна и специализирана техническа и практически насочена подготовка в областта на индустриалните технологии и управлението на процесите с фокус върху машиностроенето, металургията, добивната промишленост, основните производствените процеси, производствената техника и технологичната екипировка, както и към организацията на производството, мениджмънта и маркетинга, осигуряването на качеството, методите и средствата за обработване на информационни потоци.

Защо да избера тази специалност?

  Завършващите специалност “Съвременни индустриални технологии” бакалаври могат да кандидатстват с конкурс по документи и да продължат обучението си в ОКС „Магистър”. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

МТФ поддържа многостранни връзки и партньорство с редица чуждестранни висши учебни заведения и много фирми. Затова обучението в специалността е съобразено с най-новите постижения в областта на технологиите, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.

Какви са изискванията за прием?

Съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София.

Какво ще уча?

  Успешно завършилите специалисти трябва:

· да са добре запознати с индустриалните технологии и техника и тяхното приложение в инженерната практика, както и да имат познания и опит в производствените процеси;

· да могат творчески да участват в процеса на инженерното проектиране, както на концептуално, така и на детайлно ниво на разработките;

· да имат придобити способности за работа в екипи и да имат усет за социалните, правните и хуманитарните аспекти на инженерната професия.

Възможности за студентска мобилност

  Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Моята реализация

  Обучението по “Съвременни индустриални технологии” осигурява широка база от теоретични познания и практически умения за проектантска, изследователска и производствена дейност в областта на индустриалните техники и технологии, което позволява на завършилите да намират добър прием в държавни и частни фирми в България и в чужбина. Завършилите тази специалност ще могат да:

- разработват, проектират и менажират ефективни технологични процеси;

- проектират и изработват заготовки, компоненти и изделия, инструментална и технологична екипировка на основата на CAD/CAM технологиите;

- разработват управляващи програми и настройват технологични и производствени системи с ЦПУ с приложение на CAD/CAM;

- контролират материали, заготовки, изделия и технологични процеси;

- поддържат, ремонтират и модернизират технологична екипировка, машини и съоръжения, обслужващи технологични системи и др.;

- осъществяват планиране и контрол на производствените процеси за оптимизация на натоварването на оборудването;

- осъществяват мениджмънт на процесите по контрол и осигуряване на качеството;

- осъществяват организация и управление на производствени, контролни и поддържащи звена, управление на доставките и оперативен мениджмънт на производствените процеси на корпоративно ниво, както и цялостната дейност на малки и средни фирми.


Завършилите специалността ще могат да работят като технолози, проектанти и конструктори, качествен контрол, мениджъри по производството, експлоатацията, ремонта и поддържането на 4 производствената и друга техника, мениджъри на корпоративни технически отдели, водещи специалисти в малки и средни предприятия във всички области на индустрията, като машиностроене и металургия, тежко машиностроене, транспортно машиностроене, лека и хранително-вкусова промишленост, специални производства, битовото машиностроене, заготовителни стопанства и ремонтни звена, логистични центрове и др. Специалистите завършили тази специалност имат и дългогодишна традиция за реализация в държавната администрация, в контролните органи, търговски представителства, услугите и много други.

Код по ЕСТНК: ВAІTe
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски;

Студентска канцелария:

Божана Митова
Email: bmitova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3228
Тел.:02 965-3611

Деканска канцелария:

маг. инж. Светлана Манджакова-Цокева
Email: mtf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 3230
Тел.:02 965-2282