faculties_present_img

Специалност "Машиностроителна техника и технологии (МТТ)"

За специалността

Целта на магистърското обучение е да даде задълбочена подготовка по фундаментални дисциплини, като надстройка на изучаваните в ОКС „Бакалавър”. За постигане на по-голяма мобилност на завършилите магистри, се дава акцент на приложни дисциплини, които дават знания, умения и навици, съответстващи на съвременното ниво на развитие на технологиите и техниката. Успешно завършилите отделните програми магистри трябва:

 • да могат да разработват, изследват и оптимизират нови машиностроителни материали, технологии и процеси; да моделират, симулират и управляват технологични процеси; да избират ефективни технологии, машини и инструменти;
 • да могат творчески да участват в процеса на инженерното проектиране, използвайки научни подходи за синтеза на решения и модулния принцип на изграждане на машини и системи, инструментална и технологична екипировка; да могат да моделират, изпитват и изследват машини и инструменти, както и да обработват получените експериментални резултати;
 • да познават методологията на поддържането на машини и производствена техника, средствата и начините за провеждане на техния ремонт и модернизация; да познават моделите за диагностициране на състоянието на възли, системи и машини, както и методите и техническите средства за получаване на диагностична информация.
Защо да избера тази специалност?

Завършващите специалност “Машиностроителна техника и технологии” магистри могат да кандидатстват и да продължат обучението си в образователно научна степен „Доктор” в ТУ - София или в чужбина в подходящи научни направления. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм +” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Обучението в специалността е съобразено с най-новите постижения в областта на технологиите, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.

Какви са изискванията за прием?

За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от професионално направление 5.1 Машинно инженерство, област 5. Технически науки. 

Какво ще уча?

  Обучението в магистърска специалност “Машиностроителна техника и технологии” се осъществява по следните магистърски програми:

 • Магистърска програма „Материалознание и технология на материалите” подготвя магистър инженери със задълбочени познания в областта на класическите и нови материали (инженерна керамика, полимери, композиционни материали), както и на технологичните методи и техника за обработка на материалите без отнемане на материал – избрани глави от леенето, обработването на металите чрез пластична деформация, термичната и химико-термичната обработка на металите, електрофизични технологии за обемна и повърхностна обработка, както и мениджмънт на качеството, изпитване и контрол на материалите и изделията.
 • Магистърска програма „Заваряване” подготвя магистър инженери със задълбочени познания в областта на технологиите и средствата за проектиране на заварени конструкции, технологични процеси, както и на заваръчна техника и екипировка.
 • Магистърска програма „Проектиране на технологично оборудване и екипировка за машиностроенето” подготвя магистър инженери за конструктори на производствена техника и инструментална и технологична екипировка за машиностроителното производство и за провеждане на научно изследователска дейност. Студентите получават знания за проектиране на машини и технологична екипировка, проектиране и изработване на щанци, пресформи и режещи инструменти, изпитване и изследване на машини и екипировка.
 • Магистърска програма „Иновации и поддържане на машиностроителната техника” подготвя магистър инженери по поддръжка, ремонт и модернизиране на машини, съоръжения от технологичния парк в индустриални фирми. Студентите получават знания както за методологията за поддържане на машините, средствата и начините за провеждане на техните ремонти и направления за модернизацията им, така и за диагностичните особености на системите, изграждащи производствената техника.
Възможности за студентска мобилност

Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Моята реализация

Обучението по отделните магистърски програми от специалност “Машиностроителна техника и технологии” осигурява широка база от теоретични познания и практически умения за проектантска, изследователска и производствена дейност в областта на индустриалните технологии и техника, което позволява на завършилите да намират много добър прием в държавни и частни фирми в България и в чужбина. Завършилите тази специалност ще могат да:

 • моделират и симулират, програмират, разработват и реализират ефективни технологични процеси;
 • разработват, изследват и оптимизират нови машиностроителни материали и технологии;
 • проектират и изработват възли, системи и машини, инструментална и технологична екипировка на основата на CAD/CAM технологиите;
 • проектират съвременни машини и съоръжения за обработка на материалите;
 • разработват управляващи програми и настройват технологични и производствени системи с ЦПУ с приложение на CAD/CAM;
 • поддържат, ремонтират и модернизират технологична екипировка, машини и съоръжения, и обслужващи технологични системи;
 • да моделират и диагностицират състоянието на възли, системи и машини и да използват получената диагностична информация;
 • осъществяват иновационен мениджмънт;
 • осъществяват организация и управление на дейността на производствени звена, малки фирми, в това число и чрез използването на компютърна техника и технологии.

Завършилите специалността магистри ще могат да заемат като творчески личности всякакви длъжности в научно-преподавателската, научно-изследователската, развойната и конструктивно технологичната дейности, експлоатацията, ремонта и поддържането на производствената техника, както и управленческата дейност във всички клонове на индустрията – машиностроенето, енергетиката, строителството, транспорта и др., както в държавния, така и в частния сектор.

Код по ЕСТНК: МMET
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 години
Задочно - 2 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Ucheben plan MTT magistyr redovno.pdf
Студентска канцелария:

Божана Митова
Email: bmitova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3228
Тел.:02 965-3611

Деканска канцелария:

маг. инж. Светлана Манджакова-Цокева
Email: mtf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 3230
Тел.:02 965-2282