Специалност "Публична администрация"

За специалността

Още със създаването си специалността „Публична администрация" се утвърди като желана от студенти и от работодатели. За това свидетелстват многоброй­ните признания и рейтинга, в които специалността е попадала на челни места. В актуалната национална класация на МОН тя е поставена на престижното трето място сред аналогичните специалности, предлагани от останалите университети в България, като е непосредствено след Американски университет в България и СУ (виж. http://rsvu.mon.bg). Тази класация е показателна не само за нивото на преподаване, но и за полезността й за работодатели и дипломирали се студенти, защото обхваща и критерии, свързани с професионалната реализация на завършилите наши възпитаници.

Креативният подход на учене, синтезът на админи­стративни познания и използването на информа­ционните технологии, изявени преподаватели, анга­жирани с реформата и преподаващи новости в административната дейност, съвременни решения в бакалавърските и магистърски тези на студентите и бързата професионална реализация след тяхното завършване са доказателства, че специалност „Публична администрация" носи духа на модерното образование.

Защо да избера тази специалност?

Студентите, които завършват четиригодишния курс, се дипломират като специалисти с висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър по „Публична администрация".

Специалистите, завършили тази специалност, притежават компетенции, които им позволяват широкоспектърна професионална реализация. Те са търсени за работа в държавната или общинската администрация, както и в предприятията. Отзивите за нашите възпитаници са, че те са компетентни, отговорни, владеещи съвременни IT технологии, способни да търсят решения и прилагат иновации в административната дейност и бизнеса.

Какви са изискванията за прием?

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Публична администрация" се образува като сума от оценките:

  • от издържания тест по математика, умножен по 3,
  • матура по български език и литература х2,9, или матура по математика х3,или матура по география х3, или матура по история х3, или матура по чужд език х3,.
  • по математика и георграфия от дипломата за средно образование.

Документи за кандидатстване се приемат:

  • за предварителен тест по математика - в Ту-София - Учебен отдел, блок 2, етаж 3 - от месец март;
  • за кандидатстване - в Ту-София - Център по информационни ресурси /ЦИР/, блок 2, партер, „вход само за кандидат студенти" - от месец юни;
  • в регионалните центрове за приемане на документи - от средата на месец февруари.

Справки за специалността и записване на приетите студенти:

Технически университет - София, п.к. 1756, Студентски град;

http://priem.tu-sofia.bg;

Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04; back-sf@tu-sofia.bg;

Какво ще уча?

Обучението по специалността „Публична админи­страция" се извършва по учебен план, който е разработен със съдействието на водещи европейски университети в Холандия, Великобритания и Германия. В учебния план са включени курсове, които формират висока университетска култура; знания за обществото, икономиката, администрацията и доброто изпълнение на публичните политики; умения да използват съвременните информационни технологии и системи; способности да разработват програми и проекти по определени въпроси; мислене, което стимулира иновации и промени в профе­сионалните дейности; владеене на чужди езици.

 

Възможности за студентска мобилност

Ние се стремим да създадем академичен дух и атмосфера по време на следването. Студентите се намират в социална мрежа, която им носи много професионални и човешки контакти. Обучението в Стопанския факултет оставя незабравими спомени за една среда, която е взискателна, но и същевременно загрижена за професионалната реализация на нашите студенти. Те имат възможност да работят съвместно по своите проекти с преподаватели, които са ангажирани с реформите в публичната администрация на страната, да посетят лекции на гостуващи висши представители на администрацията, да проведат практика в държавни и общински институции, където разработват курсови проекти и бакалавърски тези и където демонстрират високите стандарти на познание, носещи печата на обучението в Стопанския факултет на Техническия университет. Всяка година над 10 студенти провеждат учебен семестър по програма Еразмус във Великобритания, Холандия, Дания, Испания, Португалия и Италия.

 

Моята реализация

Бакалаврите, които завършват специалността „Публична администрация", могат да работят като: ръководители и специалисти в държавната и общинската администрация; специалисти по админи­стративно обслужване на гражданите и бизнес орга­низациите; експерти, които са отговорни за воденето на публичните политики при разработване и изпълнение на европейски проекти; специалисти по разработване и внедряване на информационно-управленски системи, системи за електронно административно обслужване, системи за информационно осигуряване на административните дейности.

 

Най-общо това, което отличава нашите студенти е, че те са готови да създават и работят в Е-правителство и Е-община!

 

Нашите студенти не са забравени и след завършване на специалността. За тях ние организираме алумни годишни срещи, в които не само се връщаме към незабравимите спомени от студентските години, но и в които се откриват нови професионални възможности за тях.

 

Код по ЕСТНК: PA
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

бакалавър по публична администрация


Професионално направление:

3.7. Администрация и управление

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UP_PA_bak_red.pdf
Студентска канцелария:

маг. филолог Ирина Гълева
Email: ira3@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Екатерина Петкова
Email: katia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Елза Цанева
Email: elza_caneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

Деканска канцелария:

маг. ик. Диляна Ангелова
Email: dia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

маг. Валя Петрова
Email: valia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704