faculties_present_img

Специалност "Бизнес - информатика ( на английски език ) - съвместно с University of Westminster, Лондон "

За специалността

Тази квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на специалисти с висше образование с образователно квалификационна степен "магистър" по специалност "Бизнес информатика" с обучение на английски език, както и изискванията към неговата подготовка.

Защо да избера тази специалност?

Специалистите в тази област придобиват :
• висока компютърна грамотност, умения за работа със съвременни Програмни пакети за бизнес дейност и за ползване на информация от глобалните и регионални информационни мрежи и да ръководи работа на колективи в тази област;
• умения за работа в среда, с висока степен на компютеризация на производствените,проектно-конструкторските и информационните системи;
• подготовка за изпълнение на организационни и управленски функции във фирми, производствени и обслужващи звена, в държавната администрация, да има широки познания в областта на управленческата дейност.
• изчислителни умения и знанието на управленчески техники, позволяващи сполучливо развръщане на компютърни системи в бизнес-ориентирана среда
• способност за критично оценяване на бизнес мениджмънта и принципите на информационните системи и тяхното използване за вземане на съответствуващи решения.
• сила и ново мислене, необходими за творческото развитие при бизнес моделиране, системно моделиране и проектиране на бази данни
 

Какви са изискванията за прием?

Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на информатиката, инженерните и икономическите науки. Изискванията към студентите са да покажат добро владеене на английски език.

Какво ще уча?

Подготовката   на   специалистите   се   провежда   по   учебен   план, съответстващ на учебните планове по съответната специалност в Университет Уестминстър-Лондон, Великобритания . Обучението се провежда на английски език.

Възможности за студентска мобилност

Всички студенти могат да се включат в програмата за мобилност с цел обучение или практика „Еразъм“ с 16 университета и над 10 фирми от страни, членки на Европейския съюз.

Моята реализация

Специалистите имат квалификация да извършват организационни, управленски, изследователски, проучвателни и производствено-технологични дейности в широк спектър на индустриално-производствени и експлоатационно-обслужващи информационни системи.
Специализираната подготовка дава възможност на магистрите по бизнес информатика да работят на различни нива в бизнес среда като решават широк кръг задачи свързани с управлението на бизнес процеси, както в сферата на услугите, в държавните предприятия, във фирми и предприятия на частния сектор, така и в международни компании и организации.
Магистърът по "Бизнес информатика" може да работи също така като служител в държавната администрация, като консултант в отдели по проучване, инвестиции и индустриален маркетинг във финансови, инвестиционни, застрахователни и други институции, както и като представител на международни и мултинационални фирми, сдружения, компании, корпорации и фондации на длъжности, изискващи висше образование квалификационно-образователна степен магистър.
 

Код по ЕСТНК: BC
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър по Бизнес информатика


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 2 годиниОбучението се провежда на: Английски;

Студентска канцелария:

маг. инж. Екатерина Стайкова
Email: estaykova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2441
Тел.:02 965-2447

маг. инж. Наталия Трапова
Email: natali_trapova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2441
Тел.:02 965-2447

Деканска канцелария:

маг. инж. Евгения Манолова
Email: e_manolo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2507
Тел.:02 965-2618

маг. инж. Ася Ангелова
Email: asia_angelova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1106
Тел.:02 965-3337