faculties_present_img

Специалност "Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране"

Докторската програма по научна специалност  „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране” в научното направление 5.1 „Машинно инженерство” и провеждана в катедра „Основи и технически средства за конструиране”  (ОТСК) обуславя обучението на докторантите поради някои основни фактори:

  1. Наличие на потребност за повишаване на образователния ценз на завършили ОКС “магистър”;
  2. Желание и необходимост за повишаване на образователната и научна квалификация на специалисти от страната и чужбина;
  3. Нарастващия интерес от страна на индустрията към специалисти с образователна и научна степен „доктор”.

Логично продължение на обучението по специалността е и научното израстване на лицата избрали развитието в научно – изследвателската дейност и решили да се развиват като преподаватели в университета, както и в други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.

Целта на обучението на докторантите по докторската програма в катедрата е насочена към повишаването квалификацията на обучаваните докторанти, чрез индивидуално обучение, научноизследователска работа по актуални научно-приложни задачи в областта на инженерните науки чрез употреба и приложение на съвременни изчислителни и информационни технологии.

Решават се научноизследователски проблеми, свързани с автоматизацията на инженерния труд за нуждите на различни дейности – проектиране, конструиране, документиране, анализ, изследване, визуализация. Обучението дава знания и умения за решаване на сложни научно-приложни  проблеми, за ръководене на проектантски и технологични звена, както и за обучение на кадри в съответната област – студенти и специалисти като необходимост от тяхното изграждане като компетентни, притежаващи приложни знания и умения квалифицирани лица.

Задачите, които е необходимо да бъдат решени за постигане на поставените цели на обучението са: - строго следване и спазване на законовите и подзаконови изисквания и разпоредби относими към обучението на докторанти; - висококвалифицирани хабилитирани преподаватели да са ангажирани с ръководството, обучението и консултирането на докторантите; - следване на световните стандарти в научната област и специалност; - приложение на съвременни подходи, средства и технологии в областта на анализ, обработка и визуализация на информацията; - осъществяване на връзки и взаимодействия с представители на бизнеса по теми по които се изисква научно-изследователска дейност.

За осъществяване на пълноценно обучение по специалността е необходимо кандидатите да притежават основни знания в областите на проектирането, конструирането, документирането, анализът, изследването и визуализацията на обекти и процеси, ползването на софтуерни продукти за гореупоменатите дейности, познания и умения за приложение на различни технологии и алгоритми за програмиране, интереси към актуалните тенденции в областта на приложението на съвременните технологии в инженерната дейност и творческо мислене.

Дисертационните теми се формулират върху реални проблеми, базирани на необходимостта им за решаване в актуална производствена и/или научно-изследователска среда. По такъв начин докторантите работят върху актуални проблеми, които се посрещат добре при внедряването им. Отзиви за научния и практическия принос на дисертационните трудове са получавани не само от държавни институции и производствени предприятия в национален мащаб, но и от водещи научни организации в чужбина.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Основи и технически средства за конструиране

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg