faculties_present_img

Специалност "Компютърни технологии в нематериалната сфера (Компютърна визуализация и мултимедия)"

За специалността

Целта на специалността е да даде възможност на бакалаврите, неспециалисти по компютърни системи и технологии, от технически, икономически, природонаучни и др. професионални направления, да получат знания и умения, които да им позволят да работят като специалисти по информационни технологии с насоченост в компютърната визуализация и мултимедия в техните оригинални специалности. Бакалаврите, които не притежават всички необходими базови знания, предварително изучават необходимите им дисциплини в изравнително обучение с продължителност два семестъра.

Завършилите тази специалност ще усвоят фундамента на компютърната визуализация и мултимедийните технологии и ще придобият практически умения в управлението на тези технологии; ще познават нови технологии и тяхното влияние върху бизнес стратегиите; ще комуникират ефективно със ИТ инженери, системни анализатори, инженери по мултимедийна техника и крайни потребители, за да осигурят подходящи решения на бизнес проблеми; ще демонстрират умения за ефективна работа като член на екипи като ръководител на проект.

Обучението е интердисциплинарно, изградено е на базата на опита на редица курсове за следдипломно обучение, както и с активното участие и съдействие на чуждестранни университети – партньори.

Преподавателите, ангажирани с провеждане на обучението по специалността, членуват в български и чуждестранни професионални и научни организации, като IEEE, ACM, EAAI и др. Много от тях гостуват в чуждестранни висши учебни заведения.

Защо да избера тази специалност?

Специалността е изключително актуална в съвременния свят на широко използване на компютрите като средство за визуализация и обработване на мултимедийна информация. Тя изгражда специалисти, които могат да прилагат съвременни визуализационни и мултимедийни системи, използвайки сложни методи и техники.

Какви са изискванията за прием?
Приемът е по документи, съгласно действащия Правилник на ТУ - София.
Какво ще уча?

Обучението включва осем задължителни дисциплини, две избираеми дисциплини, два проекта и дипломен проект. Фундаменталната подготовка се осъществява през първите два семестъра на първата година. Изучават се следните задължителни дисциплини: Реалистична визуализация, Мултимедийни технологии и програмиране, Графично програмиране, Методи и средства за търсене и представяне на информация, Компютърна анимация и ефекти, Компютърна визуализация, XML и WEB базирани технологии, Сървисно ориентирани технологии, разработват се два проекта по избор. Студентите изучават и две изборни дисциплини от представени списъци и се насърчават да разработват дипломни проекти по задания, предложени от външни индустриални или търговски организации. Дипломният проект се разработва през третия семестър.

Възможности за студентска мобилност

По програма Socrates/ERASMUS се осъществява студентска мобилност във Fachhochschule Würzburg (Deutschland), Université de Méditerranée (Marseille, France), Technical University (Tbilissi, Georgia), University of Portsmouth (UK), Universita di Pavia (Italy), Политехнически университет Мадрид, Университет в Карлсруе и др.

Моята реализация

Завършилите магистърската специалност имат възможност да променят насоката на своята кариера и да станат професионалисти в областта на информационните технологии със специализация в компютърната визуализация и мултимедията. Те могат да продължат своята работа в предишните си специалности. Също могат да продължат изследователска работа, включвайки използването на компютърни технологии.
Основната цел е завършилите специалисти да бъдат по-подготвени за работа и да бъдат привлекателни за работодателите. Специалността осигурява овладяване на основни умения, които ще бъдат оценени при реализацията на завършилите специалисти.

Код по ЕСТНК: MCVM
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Компютърен инженер


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Uplan-FKSU-KTNS-mag.pdf
Студентска канцелария:

маг. фил. Антоанета Ал-Хусари
Email: al-husari@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. инж. Даниела Бочева-Янчева
Email: dbocheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

ик. Десислава Спасова
Email: d.spasova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

Самира Алиман
Email: samira@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322A
Тел.:02 965-2054

маг. ик. Ралица Пейчева
Email: rpeycheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441

Деканска канцелария:

маг. инж. Таня Георгиева
Email: fksu-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А

бак. инж. Елеонора Иванова
Email: el_ivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441A
Тел.:02 965-2513