faculties_present_img

Специалност "Компютърни технологии и приложно програмиране"

За специалността

Целта на специалността е да даде възможност на бакалаврите, неспециалисти по компютърни системи и технологии, от технически, икономически, природонаучни и др. професионални направления, да получат знания и умения, които да им позволят да работят като компютърни професионалисти или специалисти по информационни технологии в техните оригинални специалности.

Завършилите тази специалност ще могат да разбират фундаментални области от компютърните технологии и информационни системи, компютри, мрежи и бази от данни и да демонстрират практически умения в управлението на тези технологии; да познават нови технологии и тяхното влияние върху бизнес стратегиите; да комуникират ефективно със софтуерни инженери, системни анализатори, хардуерни инженери, инженери по комуникационна техника и крайни потребители, за да осигурят подходящи решения на бизнес проблеми; да демонстрират умения за ефективна работа като член на екип и като ръководител на проект.

Обучението е интердисциплинарно, изградено е на базата на опита на редица курсове за следдипломно обучение, както и с активното участие и съдействие на чуждестранни университети – партньори.

Преподавателите, ангажирани с провеждане на обучението по специалността, членуват в български и чуждестранни професионални и научни организации, като IEEE, ACM, EAAI и др. Много от тях гостуват в чуждестранни висши учебни заведения.

Защо да избера тази специалност?

Специалността е изключително актуална в съвременния свят на компютри и комуникации. Тя изгражда специалисти, които могат да разработват високо качествени системи, използвайки сложни компоненти и техники.

Какви са изискванията за прием?

Приемът е по документи, съгласно действащия Правилник на ТУ – София.

Какво ще уча?

Обучението включва седем задължителни дисцилини, три избираеми дисциплини, два проекта и допломен проект. Фундаменталната подготовка се осъществява през първите два семестъра на първата година. Изучават се следните задължителни дисциплини: Компютърна графика и геометрично моделиране, Разпределени компютърни системи и приложения, Организация и видове операционни системи, Прокетиране и разработка на Windows базирани приложения (I, II), Проектиране и реализация на информационни системи, Софтуерно инженерство. Студентите изучават изборни дисциплини от представени списъци и се насърчават да разработват дипломни проекти по задания, предложени от външни индустриални или търговски организации. Дипломният проект се разработва през третия семестър.

Възможности за студентска мобилност

По програма Socrates/ERASMUS се осъществява студентска мобилност във Fachhochschule Würzburg (Deutschland), Université de Méditerranée (Marseille, France), Technical University (Tbilissi, Georgia), University of Portsmouth (UK), Universita di Pavia (Italy), Политехнически университет Мадрид, Университет в Карлсруе и др.

Моята реализация

Завършилите магистърската специалност имат възможност да променят насоката на своята кариера и да станат професионалисти в обласста на информационните технологии. Те могат да  продължат своята работа в предишните си специалности. Също могат да продължат изследователска работа, вклювайки използването на компютърни технологии.

Основната цел е завършилите специалисти да бъдат годни за работа и да бъдат привлекателни за работодателите. Специалността осигурява овладяване на основни умения, които ще бъдат оценени при реализацията на завършилите специалисти.

Код по ЕСТНК: MCT
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър- инженер


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: FCST_MCT-Part-Time_2018_BG.pdf
Студентска канцелария:

маг. фил. Антоанета Ал-Хусари
Email: al-husari@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. инж. Даниела Бочева-Янчева
Email: dbocheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

ик. Десислава Спасова
Email: d.spasova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

Самира Алиман
Email: samira@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322A
Тел.:02 965-2054

маг. ик. Ралица Пейчева
Email: rpeycheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441

Деканска канцелария:

маг. инж. Таня Георгиева
Email: fksu-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А

бак. инж. Елеонора Иванова
Email: el_ivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441A
Тел.:02 965-2513