faculties_present_img

Дейности по проект ARRANGE-ICT (pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT)

От 29-ти до 31-ти януари 2020 г. в Библиотечно-информационния център на Техническия университет - София се провежда трета международна партньорска  среща и съвместни обучителни дейности по проект АRRANGE-ICT pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT, финансиран от Европейския съюз по програма „Еразъм+”. Техническият университет - София като координатор на проекта изпълнява проектните дейности в партньорство с  University of Western Macedonia, Greece; Alexander Innovation Zone S.A. Greece; South-East European Research Centre, Greece; University of Cyprus, Cyprus; Startup (Cyprus) Ltd  Cyprus;  УНИБИТ, София.

Проектът има за цел да обедини заедно висшите училища, предприемачеството и промишлеността, за да се повиши качеството на знанията и уменията на студентите, да се осигурят новаторски решения за предодоляване на несъответствието на уменията, както и да се насърчат устойчивите бизнес възможности между университетите и пазара на труда в областта на информационните технологии. За постигане на тези цели като основен инструмент за дипломирани специалисти, работодатели и академични среди бe разработена онлайн платформата Smart Job Hub - (smartjobhub.arrange-ict.eu). Като основно практическо средство, на базата на обратната връзка от функционалностите на платформата Smart Job Hub, като уеб-базирано решение е разработено пълно ръководство Guide for Instructors, което описва конкретни практики за обучение и може да се използва от инструктори и висши учебни заведения за разработване на нови учебни програми.