faculties_present_img

Нашите факултети

tu_sofia_faculteti.jpg

 

 

 

 

 

 Проф. д-р инж. Георги ТодоровДекан на Машинно-технологичен факултет
 
„Важно е да привлечем студенти, но и да ги задържим“
 
В рамките на кандидат-студентската кампания 2019-2020 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен „бакалавър" по две специалности: „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето“ и „Дигитални индустриални технологии“. Относно научно-изследователската работа МТФ през последните години е водещ в ТУ-София по отношение на обема на осъществената научно- изследователска работа. Нещо повече, през 2009 година на фона на икономическата криза, в МТФ има нарастване на обема в стойностно изражение спрямо предходната година. Така се осигурява високо ниво на квалификация на специалистите и преподавателите и се гарантира изследователския характер и качеството на учебния процес. МТФ разполага със съвременно оборудване в научно-изследователските лаборатории - "Симулационно моделиране в индустрията", "Екологични технологии и управление" и "CAD, CAM, CAE в индустрията", което непрекъснато се обновява. МТФ предоставя портал за електронно и дистанционно обучение за своите студенти, в който те имат достъп до виртуален клон на факултетската библиотека, електронни учебни материали на факултета и Библиотечно-информационния център на ТУ-София. Порталът за електронно и дистанционно обучение е създаден по проект „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София” и е осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. МТФ традиционно е факултетът на ТУ-София, който е на едно от първите две места по привлечени средства от научно-изследователска и развойна дейност. Факултетът е реализирал и реализира в момента както проекти с публично финансиране, така и значителен брой индустриални проекти. Най-значимите към момента проекти за факултета с публично финансиране са: Проект „Иновационен център за върхови научни постижения, развитие  и трансфер на технологии” с  насоченост  в областта на микро-електромеханични системи (мемс) и рекупериране на енергия между НИС при ТУ-София и ФНИ, МОН,  Ръководител: проф. д-р инж. Георги Тодоров. Проект „Триботехнологични изследвания и окачествяване на композитни материали и покрития, смазвани с биоразградими течности” по програма на МОМН конкурс за двустранно сътрудничество между Румъния и България-2010 г. между НИС при ТУ-София и ФНИ, МОН). Ръководител от страна на България: доц. д-р инж. Мара Кандева, МТФ на ТУ-София. Ръководител от страна на Румъния: проф. д-р инж. Андрей Тудор от Политехнически университет - Букурещ, катедра „Трибология и машинни елементи”. МТФ провежда „Моят 3D свят“-конкурс за разработване на 3D модел за ученици и кандидат-студенти под патронажа на Президента на Република България. От 2017 г. конкурсът се провежда съвместно с фондация „Еврика“.  Разработват се  3D модели, които  се  оценяват анонимно от независимо жури от преподаватели и експерти от индустрията по 100 точкова система. Учениците и кандидат-студентите, автори на работите, оценени с не по-малко от 80 точки, имат право да се запишат в избрана от тях специалност на МТФ при ТУ-София в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Учениците и кандидат-студентите, класирани на първите три места, получават специални награди, Студентите, класирани на първите три места, също получават специални награди.
 

Проф. д-р инж. Валентин Колев,  Декан на Електротехнически факултет
 
„Днес младите хора искат да са на топло през зимата и на хладно през лятото.  А работата в енергийния сектор е на терен. Там се бориш с вятъра и слънцето. Но пък във високорисковата работа има друга тръпка“, казва проф. Валентин Колев
 
„Средното образование днес не обръща внимание на електротехниката. Не знам защо, но е факт. Студентите, които идват в нашия факултет не са завършили специализирани гимназии. Защото те се оттеглят от пазара и смятат, че специалностите „Електротехника“ и „Електроенергетика“ не са перспективни. Твърдо заявявам – енергетиката е структуроопределящ отрасъл в икономиката на една държава и съществен елемент от националната сигурност. Дано това се разбира. Ще дам един пример. Студентите в трети курс на специалността „Електротехника“, от 20 души, само един е завършил Електротехникум и то в Димитровград, Сърбия. Така, това момче надгражда знания и става добър в професията, а другите догонват. Трябва да има промяна. А именно държавата е тази, която трябва да стимулира обучението на младите специалисти. Те да идват при нас и да знаят, че ще имат добра и надеждна работа, ще могат да се развиват и ще вървят нагоре. Нашият прием е за 100 студенти. Мога да ги посъветвам, че това е специалност, която търпи всекидневно развитие, всеки се интересува от възобновяеми енергийни източници, електричество и енергия. Но за да си добър е важно да работиш денонощно върху материята. А никак не е лесно. Преди няколко години въведохме стипендиантски програми, в които се включиха Енергийния системен оператор, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и други електроразпределителни и частни компании. Подпомагаме студентите, макар, че част от тях ги е страх да се обвързват, но времето доказва, че тези, които се отдават на професията, намират добра реализация. Всеки ден ме питат колеги от държавни и частни компании в енергетиката за нови, надеждни кадри. Има реализация, има абсолютна необходимост от млади професионалисти, които да попълнят местата на по-възрастните колеги в системата. Приемствеността е задължителна! Вярвам, че бизнесът и държавата ще помогнат да дойдат нови, кадърни и заинтересовани студенти, които да станат отлични в професията си. Задачата е обща. Ако няма разбиране, процесът е пагубен“.Проф. д-р инж. Милка Вичева, Декан на Машиностроителен факултет

 

„Съчетаваме традициите в инженерното образование с изискванията на бизнеса и пазара на труда, за да подготвим висококвалифицирани и конкурентоспособни кадри“
 
МФ е водещ факултет в областта на машиностроенето. Постоянно обновяваме съществуващите специалности и новаторски подхождаме при разкриване на нови специалности, които да отговорят на потребностите на пазара и обществото. Диапазонът на специалностите е голям – от проектиране на подемно-транспортна техника до прецизни устройства за измерване и управление на роботи, логистична техника и дизайн на промишлени продукти. Младите хора са търсещи, знаят много и лесно се „палят“ за наука. Ние сме тези, които трябва да ги мотивираме да горят за знания. Поддържаме постоянна връзка с нашите студенти и изграждаме доверие, което им осигурява добър старт в професията. Традиционна за МФ е специалността „Машиностроене“. Бизнесът все повече се нуждае от машинни инженери със задълбочени знания и умения в IT технологиите, компютърното проектиране и управление, инженерните анализи и симулации. Специалностите „Мехатроника“ и „Инженерна логистика“ са сравнително по-нови специалности, които в пълна степен покриват съвременните изисквания. „Инженерен дизайн“ е една уникална по своята същност специалност, която съчетава инженерните знания с въображението и таланта на художника. Всички бакалавърски програми са акредитирани от FEANI – Федерация на Европейските национални инженерни асоциации, което е висок атестат за квалификацията на подготвяните в МФ инженерни кадри. Магистърските програми са традиционно „Машиностроене и уредостроене“,“ Мехатроника“, „Инженерна логистика“, „Инженерен дизайн“. Като надстройка на инженерното образование се оформиха нови магистърски специалности – „Метрология и измервателна техника“, „Проектиране на иновативни инженерни продукти“, „Техническа безопасност на работно оборудване“, „Медицинска техника“, към която има засилен интерес. „Техническо законодателство и управление на качеството“ е специалност с международно признание, високо оценена от икономическата комисия на ООН. Провеждаме и обучение на английски език – по специалностите „Машиностроене“ и „Мехатроника“ за бакалаври и магистри, в които се обучават студенти от различни страни от Европа, Азия и Африка. МФ е водещ и в международните проекти и програми. По-важни и значими проекти на МФ са: „Интелигентна автоматизация на ж.п. транспорт“ по европейската програма Хоризонт 2020; „Отворени иновации за повишаване на уменията за предприемачество и публично-частното партньорство в Дунавския регион” по програма Дунавска стратегия. Участват студенти с иновационни разработки. Българският отбор зае 2 място в представянето на Дунавския регион. И двата проекта са с ръководител проф. Л. Димитров. „Кибер сигурност и свързаните с нея логистични и ITинфраструктури в условията на Индустрия 4.0“ е проект по НАТО с ръководител проф. К.Димитров. В проекта за изграждането на европейски XFEL свръхвисокочестотен линеен ускорител в Хамбург, Германия участва колектив с ръководител доц. Д.Дяков. Факултетът организира ежегодна младежка конференция „Машини, иновации, технологии“ за студенти, докторанти и млади учени, както и национална олимпиада по техническо чертане – състезание за най-добрите ученици.

 Проф.
 д-р инж. Даниела Гоцева, Декан на  Факултет Компютърни системи и технологии
 
„Един доволен студент привлича 10 нови, един обиден студент отказва 100 желаещи"
 
„За мен, мнението на студентите е най-важно!“
 
Днешното време е на студентите. Те са двигателите на прогреса, новото, динамичното и иноваторското. Много от тях се обаждат и от ЕС, от университетите, в които се обучават и искат да се върнат в България, в Техническия университет - София. Факултетът дава знания със 100% реализация. 90% от студентите, от трети курс намират работа, като аз съветвам фирмите, които  ги наемат, за да им предлагат гъвкаво  работно време. Така редовно се посещават учебните програми.  Наемам се да ги промотирам, искам да им помогна, като каним фирми, които правят обучителни практики. Водещи фирми ангажират нашите студенти-IBM, Интраком и много други.  Нашият факултет дава отлична подготовка. Теорията е застъпена с практиката. Полагаме и много грижи в дните на Отворени врати. Лично посрещаме младежите, даваме им напътствия, съветваме кое е най-добро за тях.  Първата специалност при нас е „Компютърно и софтуерно инженерство“, а втората -„Информационни технологии в индустрията“. По време на кандидатстудентската  кампания се срещам лично с децата. Наистина се отнасям с всички желаещи да учат тук, като с мои деца. Със Студентския съвет имам личен контакт и лично разбирам за проблемите от тях. Така сверявам часовника с новото време и изискванията на младите. Преференциален прием имат децата от математическите гимназии. 10% от приема е за тях. При нас математиката е важна, защото без знания по този предмет, нагоре е много трудно. Има и чуждоезиково обучение на английски. Тази година приемът се увеличава на 2 групи по 30 души. След първата година много други студенти от университета искат да се прехвърлят във факултета. Другото, което правим е да дойдат наши бивши студенти и да преподават тук, при нас, на хонорар. Така сме сигурни, че отваряме още прозорци на завършилите във Факултет Компютърни системи и технологии. Държим много на училището в Правец-Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи. Всеки срок водим по 15 преподаватели по технически дисциплини там. Важен приоритет е осигуряването на връзка между средното образование и висшето. Колкото по-добри деца идват, толкова повече печели Техническият университет- София и икономиката на България.
 


Доц. д-р инж. Нина Николова, Декан на Факултет Автоматика
 
„Младостта не е порок“

 
Във факултета работят млади и надеждни преподаватели. Те имат иновативни идеи, интересуват се от новостите и се разбират отлично със студентите. Привличаме запалени, отдадени на каузата млади хора, защото трябва да има приемственост, те да идват и да черпят от опита на утвърдените преподаватели и да предлагат нови и интересни идеи и програми на студентите. Така поддържаме високо ниво на знания. Факултет Автоматика има бакалавърски и магистърски програми. Модулите в бакалавърската специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ са:  „Електрозадвижване и автоматизация на машини“, „Биоелектроинженерство“, „Индустриална управляваща техника“, „Информационно-измервателна техника“,  „Роботика“ и „Системи и управление“. Една от магистърските програми – „Вградени системи за управление“ се осъществява с подкрепата на фирма „Костал-България“. Фирмата инвестира в образованието и набляга на упражненията. Занимава се с автомобили и привлича много последователи.  Учебният план е привлекателен за студентите, с много практики в производството. Другите магистърски програми са „Автоматика, информационна и управляваща техника“ и „Системи за енергоефективно управление“. Хубавото на автоматиката е, че специалността е универсална като приложение в икономиката, селското стопанство, сградната автоматизация, строителството, транспорта и здравеопазването. Непрекъснато се работи за обновяване на материалната база и преподавателския състав. Откри се нова лаборатория по роботика и автоматика, а фирмите Mitsubishi Electric и  „Ехнатон България “ АД са спомоществователи за нейното изграждане. Освен това Факултет Автоматика има две лаборатории в „Технопарк София“. Едната е за изкуствен интелект с ръководител проф. д-р инж. Валери Младенов, а другата е по биоелектроинженерство с  ръководител, доц. д-р инж. Васил Гълъбов. Почти ежедневно много фирми се обаждат с покана за студентски стажове. Факултетът има договор с GS  Group – английска фирма, която разработва автоматизирани машини за селското стопанство.

Проф. д-р инж. Ивайло Банов, Декан на Енергомашиностроителен факултет

„Нужна е държавна политика за подготовката на инженерни кадри в областта на енергетиката. В най-скоро време България може да остане без специалисти, ако не се промени разбирането за важността на професията“
 
Енергомашиностроителният  факултет на Техническия университет-София има 56-годишна история и е водещият за придобиване на висше образование в областта на енергетиката, а по отношение на някои специалности той е и единственият в страната. За новата учебна година 2019/2020 за обучение в бакалавърска степен приемаме студенти по специалностите „Топлоенергетика и ядрена енергетика“,  „Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника“, „Топлинни и хладилни технологии и системи“ и „Дизайн и технологии за облекло и текстил“.  Търсенето на специалисти в енергетиката много зависи от държавната политика в отрасъла. Ние сме на мнение, че по аналогия със средното образование трябва да има защитени професии по енергетика и във висшето образование.  Определено има глад за инженери по отопление и вентилация, климатизация, топлотехника. Завършилите определени магистърски специалности при нас се ползват с предимството директно да придобият правоспособност като инженер-проектанти съгласно Закона за усройство на територията, разбира се ако отговарят и на останалите изисквания.  С други думи, отрасълът строителство също предлага огромни възможности за професионална реализация на нашите випускници.   Благодарение на подкрепата на водещи фирми от бранша факултета разполага с много добра материална база, която превъзхожда в много отношения базите на сродните специалности в стра­ната. В учебната работа са застъпени широко компютърните методи за проектиране и изследване. Всички наши преподаватели са с много добра професионална и педагогическа подготовка, както и с богат практически опит, така необходим за обучението на бъдещите инженери. Много добре се развива научно-приложната дейност във факултета, с участието на преподаватели, докторанти и студенти се реализират значими национали и международни изследователски проекти. Факултетът си сътрудничи с партньори не само от Европа, но и от Китай, арабски страни и др. „Енергетиката е жизнено важен отрасъл за българската икономика и аз вярвам, че със съвместните усилия на държавата, обществото, научните среди и образователните институции ще можем да подговим кадрите, които да посрещнат предизвикателствата на утрешния ден“.

 

Проф. дтн инж. Иво Илиев, Декан на Факултета по електронна техника и технологии
 
„В нашия факултет ние даваме здрава основа от знания и умения в областта на  електрониката, но успешната реализация изисква непрекъснато усъвършенстване и развитие в професията
 
Това, което привлича кандидат-студентите в нашия факултет са перспективите за работа. Електрониката като отрасъл заема първо място в българския износ, благодарение най-вече на фирмите за автоелектроника. В обучението при нас се съчетават всички области на електрониката – от микро- и наноелектроника до силова електроника, изучават се дисциплини като електронни системи и устройства, вградени системи, биомедицинско инженерство и др. Електрониката е фундаментът за много други инженерни специалности – компютърни системи и технологии, телекомуникации, машиностроене, енергетика и т.н. Възпитаниците на ФЕТТ работят както в големи болници и фирма за медицинска апаратура, така и в специализирани фирми за микроелектронни компоненти, системи и приложения. Факултетът поддържа контаки с големи фирми като Вистеон, Мелексис, Смартком, Фесто, Сенсата, Сименс, Бер Хела Термоконтрол и много други. Специфичното за ФЕТТ е, че администрира и управлява Технологичното училище за електронни системи (ТУЕС) в София. Нашата цел е да постигнем интегрирано обучение – получаване на базови знания в средното образование и надграждане при нас във факултета. Ние се стремим към една проектно-ориентирана форма на обучение на студентите, а именно занятия с практическа насоченост, курсови проекти и дипломни работи по тематика, зададена от бизнеса. Определено има един ренесанс в търсенето на обучение по електроника. Но електрониката се развива изключително динамично и поставя все по-високи изисквания пред специалистите, затова ние се стремим да обучаваме нашите студенти съобразно най-новите тенденции.
Проф. д. ик.н.  Младен Велев, Декан на Стопански факултет


„Технологиите на управление се променят и ние трябва да предлагаме адекватно обучение“
 
„Младите хора продължават да се интересуват от специалностите по управление и ние трябва да отговорим на този нестихващ интерес. Управлението на социотехническите системи е един сложен процес, който изисква специфични знания и умения. Това което отличава нашия факултет от другите университети е, че ние обучаваме не на предметен принцип, а на обектен, с пряка насоченост към нуждите на динамично развиващата се индустрия. При нас се изучават както индустриални, така и информационни технологии. Предлаганите в момента бакалавърски специалности са „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и „Мениджмънт и бизнес информациони системи“, като последната е въведена преди 2 години, именно за да задоволи търсенето на точно такива специалисти и е доста атрактивна. Друг акцент в нашето обучение е електронното управление, което през последните години все по-широко навлиза в публичната сфера. В магистърската степен освен „Индустриален мениджмънт“ и „Стопанско управление“ студентите могат да изберат също така ”Мениджмънт в електроенергетиката” или „Управление на проекти“. Възпитаниците на Стопанския факултет на ТУ-София се реализират успешно в различни области на стопанския и обществения живот.  Много от тях  заемат ръководни позиции в малки и големи фирми, държавни институции и неправителствени организации.“
  Проф. д-р инж. Ташо Ташев, Декан на Факултет
a за английско инженерно обучение (ФАИО)

„Гордеем се, че нашият факултет е интернационален по своя състав и дух“

Факултетът за английско инженерно обучение е основан през 1992 г. Обучението се провежда изцяло на английски език и се води по учебен план и учебни програми, които в голяма степен покриват съдържанието на специалността и специализациите към нея в Университета Брюнел, Великобритания и Университетския колеж в Дъблин, Ирландия. В учебния процес участват изявени преподаватели от почти всички факултети на ТУ-София, като повечето от тях са специализирали чрез съвместни проекти в чуждестранни университети. Във ФАИО се обучават студенти по широкопрофилната специалност "Индустриално инженерство" за бакалавърска и магистърска степен. Предлагат се още две магистърски програми-„Електронно управление“ и „Информационни технологии за управление на бизнеса“.  Интересен е фактът, че обучението по втората специалност се осъществява съвместно с фирмата Кока-Кола Хеленик Груп Ай Ти Сървисис, която изпраща свои преподаватели за определени дисциплини с практическа насоченост. Гордеем се, че нашият факултет е интернационален по своя състав и дух. Тук се обучават не само български студенти, но и от редица съседни и по-далечни страни. ФАИО е особено привлекателен за студенти, идващи по програма „Еразъм+“, по около 50 на семестър, предимно от страни на Европейския съюз. От своя страна ние също изпращаме студенти в чуждестранни университети и фирми за обучение и стажове по програма „Еразъм+“.

 

Проф. д-р инж. Илия Илиев,  Декан на Факултет по Телекомуникации
 

„Обучението във факултета по телекомуникации е адаптирано към бизнеса. Ние подготвяме младите хора да бъдат конкурентоспособни в своята работа и да имат самочувствие на европейско ниво“, е сигурен проф. Илиев
 
Факултетът по телекомуникации е един от най-желаните в Техническия университет-София. Областта на обучение е една от най-перспективните и даващи дългосрочна реализация. Студентите се подготвят и още в началото на обучението стартират своята кариера в компаниите „Виваком“, „А1“, „Теленор“, телевизии и телекомуникационни кабелни оператори. Те самите търсят младите специалисти и ги канят на студентски практики и стажове и допълнително им предоставят практическо обучение. От 16 студенти на практика тази година, двама директно са взети на работа, а още двама са харесани и ще постъпят следващата година. Факултетът е известен и с това, че през далечната 1953 г. се извършва първото кабелно излъчване на телевизионен сигнал от една аудитория до друга. Това е и рождената дата на българската телевизия. Първото официално телевизионно предаване в България,  по безжичен път, стартира в навечерието на 1-ви май 1954г. именно от тогавашната катедра по радиотехника и физика, сегашната катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ към Факултета по телекомуникации. Тази година на 16 май, в ТУ-София, се честваха  65 години от началото на телевизията в България.  От началото на 1990 г. се създава широкопрофилната специалност „Телекомуникации“. Държавната поръчка е прием на 240 студенти, а желаещите да учат магистратура са към  70-80 студенти. „Времето е динамично и нашата специалност има широко приложение. Трябва да обичаш професията си, а тук виждаш бързо реализацията на способностите си. Наша е задачата да подадем ръка. После е лесно да обираш плодовете на труда си“, отбелязва проф. Илиев и държи да се знае, че тези, които са отдадени на професията си стават истински професионалисти в бранша.

 

Проф. д-р инж. Михаил Тодоров, Декан на Факултет по транспорта

„Специалността „Авиационна техника и технологии“ подготвя кадри за Lufthansa-technik. А това означава, че завършилите директно влизат в световния бизнес“

"При нас се подготвят инженери в областта на автомобилния, ж.п. и авио транспорт "

При нас се подготвят инженери в областта на автомобилния и ж.п. транспорт в три специалности-„Транспортна техника и технологии“, „Технология и управление на транспорта“ и „Автотранспортна техника“, както и инженери по специалност „Авиационна техника и технологии“. За студенти по програмата „Еразъм+“ и от страни извън Европейския съюз факултетът  предлага 2 специалности на английски език-„Авиационно инженерство“ и „Автомобилно инженерство“ - бакалавър и магистър. Второто нещо, с което се гордеем е, че в последните години голям интерес има от студенти по програмата „Еразъм+“. В момента имаме 5 чуждестранни студенти в катедра „Въздушен транспорт“. Тази година се обучаваха студенти от Германия и Турция и може да се каже, че международните ни връзки в това отношение са на ниво.

Доц. д-р инж. Александър Ценов, Декан на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ)

„Получете немска диплома в България“

Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт подготвя  инженери,  инженер-мениджъри и докторанти по програми на немски партньорски университети.  Студентите във ФаГИОПМ  имат възможност за придобиване и на немска диплома. Обучението се провежда изцяло на немски език по специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Мехатроника и информационни технологии“, „Общо машиностроене“, „Индустриален мениджмънт“ и „Стопанско управление“. Част от процеса на обучение са стажове, практики и един или два семестъра обучение в партньорски университети. Огромна част от нашите абсолвенти се реализират в България в немски фирми. Партньори на ФаГИОПМ са Технологичен институт Карлсруе, Университет „Ото фон Герике“-Магдебург, Технически университет Брауншвайг, Висше училище по икономика и мениджмънт - Есен. ФаГИОПМ  е създаден по силата на Междуправителствена спогодба през 1990 г. и през тези почти 30 години се финансира по проект от Германската служба за академичен обмен. 

Проф. д.ик.н. инж. Кирил Ангелов,  Декан на Факултета  за френско обучение по електроинженерство (ФФОЕ)
 
"Нашите врати са широко отворени. Елатe при нас“
 
"Френският факултет в Техническия университет-София дава диплома, която Франция признава"

В същото време цените на семестриалните такси по държавната поръчка са български.  Съвсем допустими и нормални за нашия стандарт. Стажовете са във факултети и предприятия във Франция и младите специалисти, които завършват факултета имат 100% реализация в международни компании в България и чужбина. Нашите приоритети са – компютърно инженерство, телекомуникации, електроника, енергетика и мехатроника. Знанията са в различни и важни сфери на  производството, дават високо самочувствие и допринасят за успешно кариерно развитие. Техническият университет - София - единствен в България дава образование по високотехнологични специалности, които се признават във Франция и това е огромен плюс за младите. Те не трябва да пътуват, да търсят възможности да се издържат, като могат да се обучават в ТУ-София и да имат самочувствие на можещи и знаещи европейски специалисти.  Нашите врати са широко отворени. Елатe при нас.
Тиери Болоне, Заместник-директор  за развитие на международните  връзки  в Технологичен  университет Троа, Франция


„Френските дипломи отварят широки врати  за българските абсолвенти“

Много пъти съм бил в България и сътрудничеството между двата университета  е от години. Обучението тук  е на високо ниво и най-важното, излизат висококвалифицирани и конкурентни специалисти за индустрията. Получаването на френска диплома в България е голям плюс, защото тя е еднаква, както за българските, така и за френските абсолвенти. Има добре изградено взаимно сътрудничество  и много френски преподаватели, мои колеги преподават тук.  Уникалното е, че във ТУ-София има три чуждоезични факултета, които подготвят български студенти за световния бизнес. В бъдеще ние ще работим заедно в консорциум за създаване на европейски университет, в който да има студенти от цяла Европа, България  и други страни. Нашето верую е да обединим усилия в получаването на съвместни дипломи, да уеднаквим обучението и студентите да получават престижно  образование.  Световната индустрия има нужда от кадърни специалисти, които да движат техническия прогрес,  да имат отлични професионални умения и да вървят смело напред в света на технологиите и иновациите.

Проф. д-р Георги Венков, Декан на Факултета по Приложна математика и информатика
 
„Да имаш свои възпитаници на стаж в ЦЕРН, това е гордост за България. Талантливите млади хора са бъдещето за промяна и просперитет на страната ни“
 
Факултетът е с успешна програма, информатиката и софтуерните науки са специалностите, които са водещи. Студентите лесно се реализират и имат блестящи перспективи. Заплатите, при наемането на студентите, още в началото са високи и растат непрекъснато. Приемат се 35 души в "Приложна математика и информатика", а в „Информатика и софтуерни науки“ до 75 души. „Малко са студентите, но това е добре, защото в много случаи имаме индивидуален подход за обучение, а пък и тези, които имат трудности се забелязват отрано и така се обръща специално внимание на развитието им. При нас идват от Природо-математическите гимназии, но и от елитните училища в страната и това много ни мотивира. Да бъдем успешни преподаватели, да следим за новостите и да бъдем в крак с времето. Децата знаят повече от нас, особено в технологиите. Те, според мен се раждат със смартфоните, таблетите и остава само да научат при нас програмиране и са готови. Нашата специалност е втора по акредитация след тази в Софийския университет, с оценка 9.46. Това е безспорен успех и задължение. Интересът от кандидат-студентите е голям и ние внимателно подбираме завършилите гимназия, абитуриентите, защото не трябва да допускаме грешки. Образователният ценз е висок, но докато  стигнеш до висините на знанието, се очаква достатъчно да се изпотиш, от учене и подготовка“, отбелязва проф. Венков. Има специалност – „Приложна физика и компютърно моделиране“. При нея изцяло образованието е насочено към нелинейната оптика, лазерната техника и нанотехнологиите. „Именно от тази специалност, българските деца, ни прославят в ЦЕРН. Тяхното бъдеще е да опознаят вселенските закони и разбира се онази частица, от която сме се създали във Вселената. Много съм горд от този факт“. Факултетът има много договори за сътрудничество с образователни институции, БАН  и други висши учебни заведения. Студентите ходят и по програма „Еразъм“ в различни университети в Европа и по света. Имаме много добри контакти с Италия, Франция,  Германия, Русия и със сръбската академия на науките. Факултетът има научно-експериментална лаборатория, една от тях е на софтуерна група „Акстър“,  занимава се с гео - информационни системи и обслужва над две трети от общините в България, подпомага изработването на  електронен кадастър. В тази лаборатория заплатите са много високи. „Купихме много мощен лазер за тази лаборатория и лазерна техника. Работим за ежегодна актуализация на учебните планове в трите специалности, съобразени с изискванията на бъдещите работодатели. Работим заедно с БАЙТ-Българската асоциация по информационни технологии, Мусала Софт и английската фирма „ Experience“ . Те са помогнали за създаването на една от най-модерните лаборатории в университета.