faculties_present_img

Избран е изпълнител за изграждането на Кампус „Студентски град“ към Национален Център по мехатроника и чисти технологии

Технически Университет – София избра Изпълнители и сключи договори по процедура за „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) и изграждане на системна интеграция (сградни инсталации) на кампус „Студентски град“ в бл.8 – ниско тяло, собственост на TУ-София, по проект № BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Процедурата е обособена в две позиции. В обхвата на инженеринга (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) на кампус „Студентски град“  в бл.8 – ниско тяло, собственост на TУ-София се включват следните дейности: изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект; изпълнение на строително-монтажни  дейности за обекта; упражняване на авторски надзор по време на строителството. Дейностите по обособена позиция 1 ще бъдат изпълнени от „Техно-енерджи“ ООД и са на стойност 3 093 255,45 лв. без ДДС. Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК.

Изграждането на системната интеграция (сградни инсталации) ще бъде изпълнено от „Контракс“ АД на обща стойност 360 042,94 лв. без ДДС. Предвидените за изпълнение дейности са изграждане и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа, оповестителна система, система за контрол на достъпа до паркинга ALPR, изграждане на компютърна кабелна безжична мрежа, IP Телефонна централа, Data Center/Сървър, оборудване на конферентна зала. Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане в експлоатация на всички технически системи. Сроковете за отделните дейности са в съответствие с подписаните договори за изпълнение, но не по-късно от 28.02.2022 г. Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Проект № BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.