faculties_present_img

Програма за провеждане на научен семинар с докторантите от ТУ-София на 14 и 15 февруари 2019

ПРОГРАМА

14.02.2019 г.

  1. 9ч. - 9ч. 30 мин. Откриване на семинара от проф. дтн Ради Романски - Зам. Ректор по АС и К на ТУ-София.
  2. 9ч.30 мин. - 10ч. 15мин.. Норвативин документи за придобиване на образователна и научна степен доктор (Закон за развитие на академичен състав (ЗРАС в РБ); Правилник за приложение на ЗРАС в РБ; Правилник за реда и условията за придобиване на НС на ТУ - София; Работни документи по процедурите) - проф. д-р Димчо Чакърски - експерт консултант по процедурите на ТУ-София.
  3. 10 ч. 15 мин.-10ч. 30 мин. Дискусия.

10 ч. 30 мин.-10ч. 45мин.Почивка.

  1. 10ч. 45 мин. - 12 ч. 45 мин.  Методология научните изследвания. Закони и закономерности на научното изследване. Методология за разработване на дисертационни трудове. - проф. дтн Георги Тасев.

12 ч. 45 мин. - 13 ч. Дискусия.

 

15.02.2019 г.

  1. 9 ч. - 11 ч.  Инструментариум за научни изследвания. Методология  за провеждане на експериментално научно изследване. видове методи за изследване и обработване и анализ на получените резултати. Хипотези за проверка на статистическата значимост на числените характеристики при сравняване на получените резултати с известните в дадената научна област. Критерии. - проф. дтн. Георги Тасев..
  2. 11 ч.  - 11ч. 15мин. Дискусия.

11 ч. 15 мин.-11ч 30 мин.Почивка

  1. 11 ч. 30 мин. - 12ч. 30 мин. Език и стил на дисертационната работа.  Изисквания при оформяне на дисертация. Разработване на автореферат на дисертация, презентация и доклад за представяне на дисертация пред НЖ - проф. дтн. Георги Тасев, проф. д-р Димчо Чакърски.
  2. 12ч. 30 мин. - 13 ч.. Дискусия и закриване на семинара..

Събитието ще се проведе в залата на БИЦ.