faculties_present_img

Започна изпълнението на проект УНИТе

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-­обществото) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и Информационни и комуникационни технологии“.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея Европейският фонд за регионално развитие ще финансира одобрения бюджет, който възлиза на 29 781 883 лева.

Университетите-партньори са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление Информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИИКТ):

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  • Технически университет София
  • Русенски университет „Ангел Кънчев”
  • Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас
  • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Проектът ще бъде реализиран съвместно от университетите-партньори до края на 2023 г.

Повече информация за проекта и целите му може да прочетете тук.