faculties_present_img

Започна изпълнението на проект Наследство Бг

20180514 novina 600x300.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер до 29 785 549.49 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 70 месеца, считано 28 февруари 2018 година, датата на сключване на договора (28.02.2018).

Водеща организация за реализиране на дейностите по проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, който ще партнира с още единадесет образователни и научни организации:

 • Технически университет, София (ТУ),
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ),
 • Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА),
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ),
 • Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ),
 • Институт за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк),
 • Институт за литература при БАН (ИЛ),
 • Кирило-методиевски научен център при БАН (КМНЦ),
 • Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ),
 • Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ) и
 • Регионален исторически музей, София (РИМ).

Основна цел на проекта е да се изгради съвременна инфраструктурата за научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и рекреативните индустрии (Център за върхови постижения „Наследство БГ“). Очакваният резултат е създаване на условия за разработване на съвременни технологии и развитие на пазарно-ориентирани научни изследвания, които да допринесат за: преодоляване изоставането на страната ни спрямо водещите научни центрове на европейско и световно ниво; интегриране на български научни организации в европейското изследователско пространство; изграждане на устойчиви партньорства с водещи европейски университети и институти; засилване на връзката наука – бизнес.

Пълната информация може да видите тук.