faculties_present_img

Подкрепа за решаване на предизвикателствата пред висшето образование в България

interegg.jpg

INTERREG проект “Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“ - EDU-LAB

От началото на 2017 г., по инициатива на Европейската фондация за образование (European Fondation for Education e.V.), със седалище в Щутгарт, Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на Техническия университет – София, заедно с още три български институции, се включиха в INTERREG проект “Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“, договор DTP1-1-115-4.1 с акроним EDU-LAB. Проектът, с общо финансиране от 2,5 мин. евро, в който участват още 9 държави от Дунавския регион, си поставя следните цели:

  •    Да се разкрият по-добри професионални шансове за младите хора;
  •    Да се използват и прилагат практически ориентирани учебни програми;
  •    Да се подпомогне по-високата конкурентоспособност на фирмите;
  •    Да се укрепи регионалното икономическо развитие.

В изпълнение на поставените цели на 25 април 2018 г. в ТУ – София, се подписа „Писмо за намерения“ за създаване на сдружение с работно наименование „Национална академия за професионално обучение“. Участници в обсъждането за създаване на такова сдружение са: ТУ – София, Българската стопанска камара, Германо-българската индустриално-търговска камара, Индустриален клъстер „Средногорие“ и Европейската фондация за образование със седалище в Щутгарт. Под документа поставиха подписите си проф. Георги Михов, ректор на ТУ, инж. Петър Денев, зам.-председател на БСК, д-р Митко Василев, изпълнителния директор на ГБИТК, инж. Николай Минков, изпълнителен директор на индустриален клъстер „Средногорие“ и проф. д-р Волфганг Шустер, Европейска фондация за образование със седалище в Щутгарт, водещ партньор по проекта EDU-LAB.

Усилията на инициаторите са свързани с предоставяне на подкрепа при решаването на предизвикателствата пред образователната система в България и в частност – пред висшето образование. Това поставя неотложната необходимост от по-практична насоченост на ВО, за по-добрата му обвързаност с нуждите на бизнеса и новите технологии, за по-добро съответствие с изискванията и динамиката в промените на пазара на труда.

Основните дейности на бъдещото сдружение са насочени в следните области, свързани помежду си по синергичен начин:

  • Подкрепа на университетите в прилагането на дуални учебни програми (ако е необходимо с акредитиране на бакалавърската степен в Германия);
  • Разработване и предлагане на квалификационни програми за наставници във фирмите, с цел провеждане на стажуването и практическата част на дуалното обучение;
  • Обезпечаване на квалификацията на учителите в професионално ориентираните училища, в частност в професионалните гимназии;
  • Предлагане на последващо усъвършенстване на програмите, като например обучение на стартиращи фирми, предприемачество, проектно мислене, задълбочено обучение;
  • Организиране трансфер на ноу-хау между университетите и фирмите относно учебните програми и в областта на науката и изследванията. 

С особена практическа насоченост са и планираните за разработване и внедряване в българската практика електронни платформи, учебни модули и курсове, насочени към повишаване на качеството на подготовката на завършващите българските университети млади хора, тяхната мобилност и компетентности за по-добро съответствие с изискванията на пазара на труда в страните от Европейския съюз.