faculties_present_img

"Дни на отворените врати 2018"-списък с лабораториите на университета

Сграда

Лаб. №:

Име

Време за представяне

блок 1

1430

Силови електронни устройства

 

блок 1

1113

Автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката

10:00 -

16:00

блок 1

1112

Лаборатория по Химия

10:00 -

16:00

блок 1

1361

Програмиране на платформи с отворен код

10:00

16:00

блок 1

1362

NextLab

10:00 -

16:00

блок 1

1508

Ателие по индустриален дизайн

10:00 -

16:00

блок 1

1116

Изпитване на материала

10:00 -

16:00

блок 1

1410

Вибрации и акостичен шум

10:00 -

16:00

блок 1

1217

Микропроцесорна техника

10:00 -

16:00

блок 1

1308

Компютърен интелект

10:00 -

16:00

блок 1

1115

Съвременни интернет среди

10:00 -

16:00

блок 1

1211

Проектиране и програмиране на софтуер

10:00 -

16:00

блок 1

1413

Цифрова схемотехника и проектиране на СГИС

10:00 -

16:00

блок 1

1311

Компютърно моделиране и обработка на визуална информация

10:00 -

16:00

блок 1

1406

ERP системи и системи в реално време

10:00 -

16:00

блок 1

1407

3D визуализация и компютърна виртуализация

10:00 -

16:00

блок 1

1409

Център за дистанционно обучение

10:00 -

16:00

блок 1

1257

Оптични комуникации

10:00-

16:00

блок 1

1262

Видеокомуникации и технологии

10:00 -

16:00

блок 1

1509

Ел. машини; Автоматизация на електрозадвижванията

10:00 -

16:00

блок 1

1510

Ел. апарати; Релейна защита и автоматизация

10:00 -

16:00

блок 1

1514

Практикуми

10:00 -

16:00

блок 1

1516

Полупроводникова електроника; Цифрова и микропроцесорна техника

10:00 -

16:00

блок 1

1516

Програмиране и използване на компютри

10:00 -

16:00

блок 1

1459

Комутационни системи

10:00 -

16:00

блок 1

1462

Надежност и сигурност на комуникациите

10:00 -

16:00

блок 1 1208 LabView  академия- индустриална електроника 10:00- 16:00
блок 1 1415 Материалознание и конструиране в комуникациите 10:00- 16:00

блок 2

2406

Ядрена техника и ядрена енергетика

10:00 -

12:00

14:00 -

16:00

блок 2

2401

Хладилна техника; хладилници и хладилни инсталации

10:00 -

16:00

блок 2 2215-б Системи за поддържане на микроклимат в сгради 10:00- 16:00

блок 2

2233

Изпитвания на материали

10:00 -

16:00

блок 2

2523

Ферметационни технологии и автоматично управление на биотехнологични процеси

10:00 -

16:00


блок 2

2424, 2438

Учебна лаборатория по "Електрически измервания"

10:00 -

16:00

блок 2

2120 В

Вградени системи за управление

10:00 -

16:00

блок 2  2120 Д Изследователска лаборатория по промишлени системи за управление на "Шнайдер Електрик" 10:00- 16:00
блок 2 2523 Ферметационни технологии и управление на биотехнологични процеси 10:00- 16:00
блок 2 2560 2560 10:00- 16:00

блок 3

3112

Технология на машиностроенето и металорежещи машини

10:00 -

16:00

блок 3

3119

Бързо прототипиране

10:00 -

16:00

блок 3  3127

Прототипиране и макетиране в дизайна

10:00- 16:00
блок 3 3109 А Автоматизираща техника 10:00-

16:00

блок 3 3113 Дигитално изграждане на импланти 10:00 16:00
блок 3 3109 А Автоматизирани производствени системи 10:00 16:00

блок 4

4213

Микротехнологии

10:00 -

16:00

блок 4

4444

Текстилно материалознание и изпитване

10:00 -

16:00

блок 4 4114 Лаборатория по дизайн и технологии на облекло 10:00- 16:00

блок 4

4614

Проектиране и симулиране с CAD системи

10:00 -

16:00

блок 4

4124

Нискостойностна автоматизация

10:00 -

16:00

блок 4

4310

Оптична и микромеханична техника

10:00 -

16:00

блок 4  4511 3D принтиране  10:00-

16:00

блок 4  4506  Вибродиагностика на лагери 10:00-

16:00

блок 4  4100 Асансьорни системи 10:00 16:00
блок 4  4229А Надеждност и диагностика на индустриални системи 10:00 16:00
блок 4  4003 Офис техника 10:00 16:00

блок 8

8101

Електронна микроскопия

10:00 -

16:00

блок 9

Бокс №1

Изпитване на ДВГ

10:00 -

11:00

блок 9

9002

Окачване на автомобила

10:00 -

16:00

блок 9

9005

Трансмисии на автомобила

10:00 -

16:00

блок 9

9037

Железопътна техника

10:00 -

16:00

блок 9

9124

Автомобилен транспорт

10:00

16:00

блок 9

9211

Сградна автоматизация

10:00 -

16:00

блок 9

9302

Управление на процеси и системи

10:00 -

16:00

блок 9 9032 Лазерна техника и технологии 10:00-

16:00

блок 9 фоайе Formula Student 10:00- 16:00
блок 10 10406 Симулационно моделиране в индустрията 10:00- 16:00

блок 10

10308

Физика

10:00 -

16:00

блок 10

10408

Мехатроника

10:00 -

16:00

блок 10

10504

Авиационни прибори и системи

10:00 -

16:00

блок 10

10100

Актова зала

10:00 - 

16:00

блок 10

10307

Оптика

11:00 -

14:00

блок 11

11110

Хидроенергетика 

14:00 -

16:00

блок 11

11116

11117

Техника на високите напрежения

10:00 -

16:00

блок 12

12617

FabLab

10:00 -

16:00

блок 12

12618

ProxiHub

10:00 - 

16:00

блок 12

12316

Възобновяеми източници на енергия  13:30- 17:30
блок 12

12410

Релейна защита

10:00-

16:00

блок 12

12534

Развитие на електроенергийните системи

10:00-

16:00

блок 12

12412

Автоматизация на електроенергийните системи 

10:00-

16:00

блок 12

12503

Електрическа част на електрически централи подстанции 

10:00-

16:00

блок 12 12505 Електрическа част на ТЕЦ и ВЕЦ 10:00-

16:00

блок 12  12545 Лаборатория по основи на електротехниката 11:00

11:45

блок 12 12303 Осветителна и инсталационна техника 10:00- 16:00
блок 12 12310 Енергийна ефекивност 10:00-

16:00

блок 12  12237 Електрически машини 1 13:30-

 17:30

блок 12  12241 Управление на електрически машини  13:30- 17:30
блок 12  12130 Електроника и измервателна техника  10:00- 16:00

блок 16

1614

Технология на метали и металообработващи машини

09:00-

13:00