faculties_present_img

Информация за учебната дейност

Учебна дейност

  • Лекции, упражнения, практики

Присъствието на всички занятия е задължително. Някои от упражненията могат да бъдат отработени само с предварителна уговорка с преподавателя.

  • Групов отговорник

Груповият отговорник е студент, който отговаря за координацията в групата и между групата и преподавателите. Може да бъде избран служебно или избран от студентите в групата. Ще ви бъде полезно ако във вашия факултет няма такава практика, да я въведете.

  • Група и седмичен разпис

Тази информация може да бъде получена от учебната канцелария на факултета или в УИСС на електронен адрес: http://student.tu-sofia.bg/, след въвеждане на ЕГН и факултетен номер. Там може да бъде открита и много друга полезна лична информация.

Седмичният разпис може да бъде открит на следния електронен адрес: http://www.tu-sofia.bg/university/weeklyprograms

  • Информация, необходима в началото на семестъра

В рамките на първите две седмици преподавателите предоставят конспект, както и информират за организацията на учебния процес по съответния предмет.

  • Спорт и чужди езици

Спортът е задължителен и записването става на място в Спортния център или онлайн в рамките на първата седмица. Има и университетски отбори, които набират нови членове всяка година. Изучаването на чужд език също е задължително и записването е в Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика.

  • Стипендии

Стипендиите биват социални, еднократни награди и европейски стипендии за успех. Информация за тях може да бъде получена в „Информация“ - каб. 2125 Б, във факултетните канцеларии, или в отдел „Стипендии“ - каб. 1341. Също така фондации отпускат стипендии запитвания могат да бъдат направени в център „Кариера и възпитаници (Алумни)“. Важно условие освен високия успех, е студента да няма повече от един невзет изпит. Първокурсници, отговарящи на условията могат да кандидатстват още след първия семестър, след издаване на заповедта на Ректора, в която се посочва необходимия успех и доход на член от семейството. Студенти с група инвалидност и/или без родители, получават стипендия и първия семестър.