faculties_present_img

Факултет Автоматика обявява прием в задочно платено обучение

ФАКУЛТЕТ АВТОМАТИКА (ФА) обявява прием в задочно платено обучение, за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ по специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника“.

Продължителността на задочното обучение е 4 учебни години /осем семестъра/, включително разработване на дипломна работа.

Документи за кандидатстване:

  • заявление по образец;
  • квитанция за внесена такса за кандидатстване – 30 лева;
  • диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие.

Документите за кандидатстване се подават в канцеларията на Учебния отдел на ФАКУЛТЕТ АВТОМАТИКА от 04.09.2017 г. до 01.11.2017 г. - стая № 2325 (бл. 2), тел. 965-26-12.

Повече информация за специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника“, обучението и ФА, можете да намерите на:  http://www.tu-sofia.bg/specialties/preview/802.