faculties_present_img

Плащане на семестриална такса за 1 курс - 1 семестър.

        Съгласно Заповед № 01 от 03.01.2017г. на Ректора на ТУ- София всички студенти от I-ви курс, I семестър  в Техническия Университет-София ще  заплащат семестриалните и административни  си такси безкасово.

Това може да стане чрез  POS терминал в касите на ТУ или с бюджетно платежно нареждане.
I. Плащане чрез POS – терминал на касите на ТУ.

Семестриалната такса  и всички административни такси  могат да се платят  на касата  в ТУ-София  чрез POS-терминал (стая 1337).

След плащане студента получава квитанция, която представя във факултетната канцелария

II. Плащане на семестриални и административни такси чрез бюджетно платежно нареждане.

Банкова сметка в лв. IBAN: BG89BNBG96613100103601, BIC: BNBGBGSD.

Образец на попълнено платежно нареждане ще намерите тук.

Чуждестранните студенти  от страни нечленки на ЕС, чиито такси са посочени в заповедта в евро,  и желаят да заплатят таксата си в евро, могат да ползват валутната  сметка на ТУ в БНБ в евро: BG14BNBG96613400103641,   BIC: BNBGBGSD.

Чуждестранните студенти от страни, членки на ЕС, които плащат такси като български студенти, могат да ползват горната сметка за плащане в евро като ползват фиксинга на БНБ, който е:  1 евро=1,95583 лв.

Пример: 325лв. : 1,95583= 166.17евро.