faculties_present_img

Прием за учебната 2018 - 2019 г. в Технологично училище Електронни системи към ТУ - София

TUES_18_19.jpg

ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ към Технически университет – София (ТУЕС) е създадено през 1988 г. като част от структурата на Техническия университет – София. Целта е била да се създаде средно учебно заведение, което да подготвя кадри със средно образование в областта на компютърните науки и информационните технологии. 

Ред и условия за прием

За учебната 2018/2019 година в ТУЕС към ТУ-София ще се приемат ученици по следните специалности:

  • Системно програмиране с код 4810201 – 3 паралелки, всяка по 26 ученици
  • Компютърни мрежи с код 5230502 – 1 паралелка от 26 ученици

Кой може да кандидатства?

В Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2017/2018 г.

Приемни изпити

В новия закон за предучилищно и училищно образование (в сила от 01.08.2016 г.) е премахнат вътрешният изпит по математика за ТУЕС. Затова за учебната 2018/2019 година кандидатите за ТУЕС ще полагат само изпитите от НВО по български език и литература (21 май 2018 г.) и по математика (23 май 2018 г.).

Подаването на документи за кандидатстване в ТУЕС към ТУ-София на І и ІІ етап ще се извършва в училищата – гнезда, определени от РУО-София.

Срокове

Вид дейност Срок Място
1 Подаване на заявления за полагане на изпити  за проверка на способ-ностите  (НВО). от 14.05.2018 г. до 18.05.2018г. Училище- гнездо
2 Подаване на документи за участие в приема на учениците. от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г Училище- гнездо
3 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране и подаване на заявление за втори етап на класи-ране. от 04.07.2018 г. до 06.07.2018г. ТУЕС към ТУ-София
4 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. от 13.07.2018 г. до 17.07.2018г. ТУЕС към ТУ-София

 

Необходими документи при записване

За записването са необходими следните документи:

  • Свидетелство за завършено основно образование (завършен 7.клас) – оригинал.
  • Копие от служебната бележка с резултатите от положените изпити на НВО.
  • Пълно медицинско удостоверение от личния лекар със задължително отразени цветоусещане и диоптри.
  • Две актуални снимки.

Балообразуване

Балът се образува от сбора на:

  • оценката по Български Език и Литература (БЕЛ) от Национално Външно Оценяване (НВО)
  • 3 пъти оценката по Математика от НВО
  • оценката по Математика от Удостоверението за завършен 7-и клас
  • оценката по Физика от Удостоверението за завършен 7-и клас

БАЛ = (БЕЛ от НВО) +3*(Мат. от НВО)+ (Мат. 7кл.)+(Физ. 7 кл.)

Контакти

адрес: София, 1750, Младост-1, ул. „Владимир Пашов” №2 (до Окръжна болница)
телефон: 02 875 10 94
е-mail: tues@elsys-bg.org

Директор
доц. д-р инж. Стела Ангелова Стефанова
тел. 02 875 00 40