faculties_present_img

Класиране за стипендии по Проект BG05M2OP001-2.003-0001

Уважаеми студенти,

Уведомяваме Ви за класирането  публикувано от МОН по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, което е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.