faculties_present_img

„Дни на физиката“ от 17 до 20 април 2019 г.

Physics Days2019.jpg

Мероприятието се провежда в рамките на “Дни на науката” на ТУ-София и се организира от Катедра по приложна физика повече от 15 години.


Основната цел на тези дни е да популяризира физиката между студентите на ТУ-София. За студентите се изнасят научно-популярни и научни лекции и доклади от студенти и преподаватели от различни университети, както и от известни български физици в страната и чужбина. 


За контакти:                                                                                                                                                                             

доц. д-р Е.Халова ehalova@tu-sofia.bg                                                                                                 
ас. Н. Кожухарова nkojuharova@tu-sofia.bg                                                                                    
проф. дтн С.Александрова salex@tu-sofia.bg                             
проф. д-р И. Копринков igk@tu-sofia.bg

За повече  информация:

уеб сайт: http://phys.tu-sofia.bg/physdays.html